1. Předkládání přihlášek

Pokud na internetových stránkách soutěže Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) předložíte návrh projektu, překládáte současně přihlášku do soutěže Quarry Life Award, uspořádané společností HeidelbergCement. Tím souhlasíte s pravidly a podmínkami a se zapojením do soutěže, podléhající těmto pravidlům a podmínkám, jak je uvedeno níže.

2. Definice

“Soutěž” je jak národní soutěž, tak a mezinárodní soutěž Quarry Life Awards.

“Soutěžící” je osoba nebo skupina osob, spojená s jediným návrhem, která se účastní soutěže.

 “Finanční příspěvek” je finanční příspěvek, poskytnutý společností HeidelbergCement pro částečnou kompenzaci nákladů, spojených s výzkumnou fází soutěže. Koordinátor národní ceny v každé národní soutěži bude zodpovědný za poskytování částky soutěžícímu. Částka bude na uvážení společnosti HeidelbergCement.

“Mezinárodní soutěž” je soutěž, popsaná v kapitole 8.

“Mezinárodní vítězové” jsou vybraní vítězové (vítězové 5 kategorií a 1 vítěz velké ceny, jak je popsáno v kapitole 11.2) mezinárodní soutěže.

“HeidelbergCement” znamená jak HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Německo), tak i Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussee de la Hulpe, Brusel 1180, Belgie.

“Porota” je buď mezinárodní porota nebo jedna z národních porot, jak je popsáno v kapitole 7 těchto Pravidel a podmínek.

“Národní soutěž” je soutěž pro každou zemi nebo skupinu zemí (v případě potřeby), jak je uvedeno v bodě 6.

“Národní vítězové” jsou vybraní vítězové, kteří se umístili na 1., 2. nebo 3. místě v národní soutěži.

“Cena (y)” je(jsou) peněžní ocenění předané národním vítězům a mezinárodním vítězům.

“Návrhy projektů” jsou úvodní návrhy projektů, předložené soutěžícími do soutěže (popsané v sekci Jak se zúčastnit).

“Zprávy projektu” jsou závěrečné zprávy projektu, předložené soutěžícími, jejichž návrhy projektu byly vybrány jako „pět nejlepších návrhů“ za jejich zemi (jak je popsáno v sekci Jak se zúčastnit).

“Lom” nebo “Lomy” je jakýkoliv pozemek nebo oblast ve vlastnictví společnosti Heidelberg Cement nebo jakékoliv její dceřiné společnosti, které jsou zapojeny do soutěže.

“Pravidla a podmínky” se rozumí tyto pravidla a podmínky podle ustanovení v nich uvedených.

“Pět nejlepších návrhů” je definováno v oddílu 7.7.

3. Způsobilost

3.1 Soutěžící mohou být buď jednotlivci nebo týmy.

(a) Družstva si musí zvolit pouze jednu národní soutěž, jmenovat hlavní kontaktní osobu a všichni členové týmu musí být způsobilí podle těchto Pravidel a podmínek.
(b) Jednotlivec si musí zvolit pouze jednu celostátní soutěž a může se zúčastnit pouze jednou, a to buď sám nebo jako člen týmu. Jednotlivci se nemohou účastnit dvou soutěží.

3.2 Spolupráce s nadacemi třetích stran a nevládními organizacemi je povolena, ale tato spolupráce musí být uvedena v době podání.

3.3 Zaměstnanci společnosti HeidelbergCement a zaměstnanci poboček společnosti HeidelbergCement se nesmí účastnit.

4. Návrhy projektů a projektové zprávy

4.1 Návrhy projektu musí být (i) dokončeny v časovém rámci od dubna 2016 do září 2016 (ii) předloženy k projednání do 1. března 2016 a (iii) v souladu s pokyny sekce Jak se zúčastnit.

4.2 Projektová zpráva musí být (i) předložena do 30. září 2016 a (ii) v souladu s pokyny sekce Jak se zúčastnit.

4.3 Pokud jednotlivci nebo týmy již pracují na projektu, zaměřeném na biodiverzitu, který byl zadán nebo zahájen před začátkem soutěže, nesmějí se do soutěže s tímto již probíhajícím projektem přihlásit. Bude-li však tento projekt v roce 2016 rozšířen nebo dále rozvinut tak, aby zahrnoval nové aspekty biodiverzity, pak může být tento nový aspekt do soutěže přijat dle výhradního uvážení společnosti Heidelberg Cement.

4.4 Společnost Heidelberg Cement přezkoumá všechny předložené návrhy projektů a projektové zprávy, přičemž jakákoliv předložená dokumentace, která nesplní tyto Pravidla a podmínky, může být dle výhradního uvážení společnosti Heidelberg Cement ze soutěže vyřazena.

5. Jak se zúčastnit

5.1 „Jak se zúčastnit” odkazuje na pokyny pro soutěž Quarry Life Awards, které jsou k dispozici zde.

5.2 Zatímco společnost HeidelbergCement se bude snažit udržet pokyny sekce Jak se zúčastnit neměnné po celou dobu trvání soutěže, může být potřebné změnit, přizpůsobit nebo odstranit stávající pravidla nebo zavést nová pravidla. Proto si společnost HeidelbergCement vyhrazuje právo na změnu pokynů sekce Jak se zúčastnit, podle občasných požadavků. Je nezbytné, aby soutěžící před předložením zkontroloval pokyny sekce  Jak se zúčastnit, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu.

6. Národní soutěže

6.1 Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné (1) národní soutěže.

6.2 Každý zúčastněný lom bude označen způsobem, který jej přiřadí ke konkrétní národní soutěži, a každý návrh projektu musí odkazovat na lom přiřazené pouze k jedné (1) národní soutěži.

6.3 Národní soutěž, do které účastník soutěže předloží svůj návrh projektu, bude stanovena podle lomu, kterého se návrh projektu týká. Pro účely stanovení národní soutěže, do které se účastník soutěže přihlásil, není bydliště účastníka nebo jeho národnost směrodatná.

6.4 Vítězové národní soutěže budou vybráni národní porotou dané země.

6.5 Národní soutěže mohou sjednotit několik zemí do jedné (1) soutěže. Pro účely udělování cen si společnost Heidelberg Cement vyhrazuje právo sloučit několik lomů v různých zemích do jedné (1) národní soutěže. Ceny pak budou uděleny za celou národní soutěž, ne v každé jednotlivé zemi, které se národní soutěž týká.

7. Poroty

7.1 Úkolem každé národní poroty bude vybrat výherce v každé národní soutěži.

7.2 Při hodnocení bude porota vycházet z „kategorií“ a „Kritérií hodnocení“, uvedených v sekci Jak se zúčastnit, avšak může se od nich odchýlit a zvážit veškerá hlediska, která jsou dle jejího názoru důležitá.

7.3 Národní a mezinárodní poroty budou jmenovány, kontrolovány a v případě nutnosti nahrazeny společností Heidelberg Cement dle jejího výhradního uvážení.

7.4 Pro každou národní soutěž bude sestavena národní porota. Národní porota může zahrnovat odborníky v oblasti biodiverzity se specifickými znalostmi problematiky regionálních stanovišť a druhů, manažery společnosti HeidelbergCement pro posouzení proveditelnosti a jiné osoby, které se rozhodne jmenovat společnost HeidelbergCement. Členové národní poroty budou hovořit místním jazykem i anglicky.

7.5 Pro mezinárodní soutěž bude jmenována mezinárodní porota, která vybere mezinárodní vítěze.

7.6 Každá porota si může dle vlastního uvážení vybrat metody a způsoby, kterými se při vyhodnocení bude řídit. Porota je oprávněna rozhodovat dle vlastního uvážení. Každé porotě budou poskytnuta pravidla a pokyny, avšak porota není povinna se jimi řídit.

7.7 Březnu 2016 vybere každá národní porota pět nejlepších návrhů projektů, které budou odsouhlaseny k provedení („pět nejlepších návrhů“). Pět nejlepších návrhů bude mít právo na finanční příspěvek na částečné pokrytí projektových nákladů. Všech pět nejlepších návrhů bude oznámeno ve stejný měsíc.

7.8 V listopadu 2016 předá každá porota ceny jednotlivcům nebo týmům na 1., 2. a 3. místě, které podle jejího rozhodnutí předložili do národní soutěže nejlepší, druhý nejlepší a třetí nejlepší projekt. V této fázi budou vzaty v úvahu pouze návrhy přijaté k výzkumu podle odstavce 7.7.

8. Mezinárodní soutěž

8.1 Aby se mohlo pět nejlepších návrhů národní soutěže zúčastnit mezinárodní soutěže, musejí být tyto návrhy projektů předloženy i v angličtině (pokud již nejsou v angličtině sestaveny).

8.2 Porota mezinárodní soutěže vyhodnotí všech pět nejlepších návrhů přijatých k výzkumné práci v každé národní soutěži. Do konce prosince 2016 vybere  mezinárodní porota mezinárodní vítěze.

9. Komunikace

Přímo kontaktováni budou pouze předkladatelé pěti nejlepších návrhů z každé země. Oznámení pak bude doručeno pouze vítězům mezinárodní soutěže a národních soutěží. Společnost Heidelberg Cement se pokusí zkontaktovat všechny účastníky, aby je informovala o tom, zda byl jejich návrh úspěšný.

10. Vyřazení ze soutěže

10.1 Aniž by byla omezena obecná platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel a podmínek, budou odstavce 5.3, 6.2 a 6.3 představovat důvody, na jejichž základě může být účastník soutěže ze soutěže vyřazen.

10.2 Před zahájením práce v lomu budou účastníci soutěže vedením konkrétního závodu při informativní schůzce informováni o ochraně zdraví a bezpečnosti v dané lokalitě. Všichni účastníci soutěže souhlasí s tím, že se budou řídit nařízeními a požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti v dané lokalitě, které při této schůzce obdrží. Účastník soutěže, který nebude nařízení pro ochranu zdraví a bezpečnosti dodržovat, bude ze soutěže ihned vyřazen.

10.3 Každý účastník soutěže, který použije finanční příspěvek na projektové náklady k záležitostem, které přímo nesouvisejí se soutěží, bude dle uvážení společnosti Heidelberg Cement ze soutěže vyřazen a bude povinen vrátit celý příspěvek nebo jeho část, dle rozhodnutí společnosti Heidelberg Cement.

10.4 Účastník vyřazený ze soutěže nemůže obdržet žádnou cenu.

10.5 Účastník soutěže, o kterém bude do jednoho (1) roku od oznámení cen zjištěno, že během soutěže zavdal důvody k vyřazení ze soutěže, může být dle uvážení společnosti Heidelberg Cement ze soutěže vyřazen se zpětnou platností. Součástí tohoto vyřazení může být odnětí ceny nebo jiné odměny a povinnost vrátit všechny ceny či finanční příspěvky. Právo společnosti Heidelberg Cement může být uplatněno dle vlastního uvážení této společnosti.

11. Ceny

11.1 Vítězové národních cen obdrží následující ceny v hotovosti:

  • 1. místo: 5000 €
  • 2. místo: 3000 €
  • 3. místo: 1500 €

11.2 Vítězové mezinárodní soutěže obdrží nad rámec případné ceny za národní soutěž, kterou vyhráli, i následující ceny v hotovosti: Ceny ve výši 10 000 € budou stanoveny v každé z následujících kategorií:

  • Výzkum stanovišt' a druhů
  • Péče o biodiverzitu
  • Vzdělávání a zvyšování povědomí
  • Za hranicemi lomu
  • Studentský projekt (vyhrazeno pouze pro žáky základní školy a studenty středních a vysokých škol před získáním titulu)

Jedna hlavní cena: 30 000 € bude věnováno celkově nejlepšímu projektu.

11.3 Pro účely udělení ceny „Studentský projekt“ musí být všichni účastníci nejvýše na úrovni vysokoškolských studentů před získáním titulu, na projektu nemohou pracovat bakaláři, magistři, kandidáti titulu PhD nebo profesoři. Studenti mohou obdržet pokyny a zpětnou vazbu od svých učitelů a instruktorů, nicméně, všechny práce musí být dílem samotných studentů. Pokud se společnost HeidelbergCement na základě vlastního uvážení domnívá, že předložený projekt nebo zpráva nejsou vypracovány studenty, nebudou způsobilé pro tuto cenu.

11.4 Koordinátor národní soutěže bude s vítězi komunikovat ohledně způsobu předání hotovosti. Pokud se národní soutěž koná v zemi, která nepoužívá euro jako úřední měnu, budou částky převedeny na místní měnu.

11.5 Finanční ceny budou předány do 2 měsíců od oznámení výhry účastníkům soutěže.

12 Práva duševního vlastnictví a publikační práva

12.1 Předložením návrhu k účasti v soutěži účastníci soutěže výslovně prohlašují a ručí za to, že všechny prvky jejich návrhu, projektu a závěrečné zprávy;

(i) jsou původními výtvory a

(ii) neporušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, práv na ochranné známky, know-how, obchodní tajemství či patenty a jiných práv na soukromí a zveřejnění ve vlastnictví jiných osob, ani jiná práva třetích osob. Jakékoliv porušení práv duševního vlastnictví, zneužití nebo plagiátorství jiného díla v jakékoliv podobě či stavu bude mít za následek okamžité vyřazení ze soutěže a zrušení práva na ocenění, uznání a udělení cen.

(iii) Veškerá práva na duševní a průmyslové vlastnictví související s předloženou dokumentací zůstanou majetkem účastníků soutěže, avšak fyzické a elektronické položky, předložené společnosti HeidelbergCement se stanou majetkem společnosti HeidelbergCement a po soutěži nebudou vráceny. To zahrnuje i všechny návrhy projektů, projektové zprávy a jinou předloženou dokumentaci, která je podle těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu vyřazena za soutěže.

(iv) Předložením návrhu dávají účastníci soutěže společnosti Heidelberg Cement a jejím příbuzným společnostem neomezené právo a povolení zveřejnit, využívat, kopírovat, upravovat, distribuovat a veřejně prezentovat návrhy projektů, projektové zprávy a jinou předloženou dokumentaci (a veškeré informace v nich obsažené) k jakémukoliv účelu, včetně prezentace na internetových stránkách společnosti Heidelberg Cement a jejích příbuzných společnostech, a to bez jakéhokoliv poplatku či odměny pro účastníka soutěže kromě té možnosti, že porota může účastníkovi soutěže udělit národní nebo mezinárodní cenu.

(v) Všichni účastníci soutěže souhlasí s tím, že společnost HeidelbergCement a její příbuzné společnosti mohou používat výsledky výzkumu obsažené v jejich návrzích a v konečných výzkumných projektech k vlastní realizaci ze strany této společnosti, a to bez jakéhokoliv poplatku či odměny.

12.2 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že veškeré materiály, které nahrají na internetové stránky, nebudou obsahovat viry, malware, spyware ani jiné podobné elektronické programy, které by mohly poškodit systém nebo porušovat zákony o ochraně soukromí.

12.3 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že budou společnost HeidelbergCement krýt a odškodní ji v případě jakékoliv škody způsobené nahráním škodlivého softwaru popsaného v odstavci 12.2 bez ohledu na to, zda jej nahráli vědomě či nevědomě.

13. Různá ustanovení

13.1 Společnost Heidelberg Cement si vyhrazuje právo převést jakákoliv práva či povinnosti plynoucí z těchto podmínek na jakoukoliv dceřinou společnost, kterou má ve 100% vlastnictví. Společnost HeidelbergCement může převést jakákoliv svá rozhodovací práva plynoucí z těchto Pravidel a podmínek na fyzickou osobu nebo osoby jednající jako zástupci.

13.2 Bez ohledu na to, kde účastník celosvětově sídlí, se tyto podmínky řídí belgickým právem, ne právem konkrétních zemí, ve kterých jsou uspořádány národní soutěže.

14. Soukromí a Google Analytics

Odsouhlasením těchto podmínek také plně souhlasíte s naší politikou ochrany soukromí, která je k dispozici na konci domovské stránky internetových stránek soutěže Quarry Life Award. Politika ochrany soukromí tvoří část těchto podmínek, a odsouhlasením těchto podmínek tedy vyjadřujete i svůj souhlas s přiměřeností politiky ochrany soukromí společnosti HeidelbergCement při ochraně vašich informací.

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Společnost Google certifikovala dodržování amerického programu bezpečné úschovy osobních informací z EU ze své strany. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Odsouhlasením těchto podmínek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše.