Vybraná oblast je součástí území ložiska Mokrá. Ložisko tvoří výrazný hřeben protažený ve směru východ – západ. Severozápadní a severní část ložiska přiléhá k CHKO Moravský kras. Ložisko Mokrá je v zájmové oblasti tvořeno karbonátovými horninami. Tato oblast se nachází v oblasti biologického koridoru mezi západním a středním lomem, který bude z části odtěžen. Nadložní vrstvy jsou petrograficky tvořeny neogenními sedimenty, především jíly a písky, se svrchní vrstvou lesních půd. Tyto vrstvy budou v oblasti plánované těžby odtěženy, přičemž kulturní svrchní vrstva bude deponována odděleně pro budoucí rekultivační použití. Zbylá lesní část bude zachována pro budoucí podporu sukcesního zarůstání v odtěžených místech.

Vytěžená místa jsou v souladu s generelem sanací a rekultivací revitalizována. Vzhledem k charakteru dané části ložiska se v místech skalních odkryvů doporučuje realizace usměrněné sukcese. U míst navazujících na lesní porost se doporučuje opětovné vybudování lesního porostu a u hornin majících izolační vlastnosti je možno vytvářet jezírka a mokřady.

Na plochách nedotčených těžbou jsou zastoupeny převážně půdní typy oligotrofních hnědých půd středně kyselých a mělké hnědé půdy, na úpatí svahů a na vápencích přecházejí hnědé půdy k rendzinám. Původním druhem jsou půdy převážně lehké a mělké hlinitopísčité a hlinité, suché a mírně vlhké, při patě svahu jílovitohlinité. Půdy na vápencích jsou těžšího charakteru s hojným obsahem vápencového štěrku, mělké a chudé na vodu, minerálně velmi bohaté.

Na území zasaženém těžbou je situace odlišná. Z původních půd z oblasti těžby v podstatě žádné nezůstanou. Záleží na způsobu následné rekultivace jakým způsobem a zda-li dojde k obnově původního krytu. Nepředpokládá se ovšem, že by byla možná obnova komplexního půdního krytu. Zůstává otázkou jestli, a za jakých podmínek, je vhodné navážet zeminu na plochy uměle z deponií a vytvářet vrstvu antropogenních půd. 

 

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Určení potenciálně přirozené vegetace ve vázaném lesním pilíři: Zájmová oblast lesního porostu leží částečně v kategorii subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy a částečně v kategorii dubohabřin a lipových dobrav. Oblast je ovšem ve skutečnosti lesem smíšeným s výskytem smrkových a borovicových kultur.