Skupina HeidelbergCement jakočlen iniciativy „Cement Sustainability Initiative“ (CSI), která patří do Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), zavedla ve svém programu “Sustainability Ambitions 2020” následující dva ukazatele:

  • Ukazatel 1: Procento aktivních lomů s plánem rekultivace
  • Ukazatel 2: Procento těžebních míst s vysokou hodnotu biodiverzity, jak je definováno v pokynech GRI EN 11,  ve kterých jsou aktivně implementovány plány managementu biodiverzity*

* Pro výpočet těchto údajů shromažďujeme také údaje o počtu aktivních lomů v rámci oblastí s vysokou hodnotou biodiverzity nebo sousedících s nimi, jak je definováno v pokynech GRI I.

Kromě těchto ukazatelů skupina HeidelbergCement v roce 2010 vytvořila soubor dodatečných opatření týkajících se biotopů a druhů, které by lokální společnosti mohly využít k monitorování biologické rozmanitosti na svých lokalitách a k vyhodnocení úspěšnosti svých rekultivačních opatření.

Ukazatele vyhrazené stanovištím

Název Popis
Stanoviště Počet stanovišť na oblast dobývání / plocha dobývání (ha)
Po vytěžení Plocha oblasti dobývání s ochranou přírody po vytěžení (ha) / plocha oblasti dobývání (ha) s kultivovanou krajinou po vytěžení (ha) / plocha oblasti dobývání (ha)
Putovní biotopy Oblast putovních biotopů v oblasti dobývání (ha) / plocha oblasti dobývání (ha)

Ukazatele vyhrazené druhům

Název Popis
Počet druhů rostlin A Počet druhů rostlin v oblasti dobývání / plocha oblasti dobývání (ha)
Počet druhů rostlin B Počet druhů rostlin v oblasti dobývání / počet druhů rostlin v okolí
Počet druhů zvířat A Počet vybraných skupin zvířat v oblasti dobývání / plocha oblasti dobývání (ha)
Počet druhů zvířat B Počet vybraných skupin zvířat v oblasti dobývání / počet vybraných skupin zvířat v okolí
Ohrožený druh A Počet druhů v daném taxocenózním základním seznamu druhů / celkový počet druhů na stejný daný taxocenózní základní seznamu druhů
Ohrožený druh B Počet ohrožených druhů v oblasti dobývání / počet ohrožených druhů v okolí
Druhy Akčních plánů pro druhy Výskyt a / nebo počet jedinců druhu akčních plánů pro druhy