Kombinace trav a bylin je zvláště významná pro biologickou rozmanitost, protože tyto typy biotopů se v kulturní krajině nacházejí stále méně často, v důsledku intenzivního používání, odvodňování nebo upouštění.  Vlhké louky představují cenné stanoviště pro přirozené živočišné druhy, jakými jsou čejka chocholatá a bramborníček hnědý, jakož i pro motýly a kobylky. Obojživelníci, jako je například skokan hnědý, využívají louky také jako letní stanoviště, protože vlhká až mokrá půda poskytuje dobrý úkryt.