Společnost HeidelbergCement a její dceřiné společnosti se rozhodly posunout vyhlášení 5. ročníku soutěže Quarry Life Award na rok 2021 z důvodu omezení a nejistého budoucího vývoje v souvislosti s pandemií Covid-19. Do 5. ročníku soutěže Quarry Life Award se lze přihlásit od 11. května do 18. Listopadu 2021. Návrhy projektů musí být umístěny na těchto stránkách do 18. listopadu do 23:00. Projekty, které postoupí do realizační fáze soutěže, budou vybrány a oznámeny do 16. prosince 2021. Národní a mezinárodní vítězové budou vyhlášeni a zveřejněni v listopadu a prosinci 2022.

Projektový tým

Projekty mohou realizovat jak jednotlivci, tak týmy. Každý se může zúčastnit soutěže sám nebo jako člen týmu, ale může pracovat pouze na jednom projektu. Jednotlivec nebo člen týmu smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý tým si musí zvolit vedoucího projektu, který se zároveň stane kontaktní osobou v rámci soutěže. Zaměstnanci skupiny HeidelbergCement se soutěže nemohou zúčastnit. Zaměstnanci však mohou týmu poskytnout informace o historii, realizovaných výzkumech a budoucím vývoji soutěžní lokality.

Pokud jednotlivec nebo tým již pracuje na projektu zaměřeném na biodiverzitu v lomu nebo na pískovně skupiny HeidelbergCement, který byl zadán nebo zahájen před začátkem soutěže, nesmí se do soutěže přihlásit. Pokud se však tentýž projekt dodatečně rozšiřuje o nový aspekt biodiverzity v roce 2021, lze takto pozměněný projekt přihlásit.

Návrhy projektů: Registrace do 18. Listopadu 2021

Přihlásit návrh projektu je snadně. Tři kroky k jednoduchému přihlášení projektu:

1. Zvolte si kategorii projektu a vypracujte návrh projektu dle vašich nápadů

V 5. ročníku jsou projekty rozděleny do dvou skupiny, a to na projekty výzkumné a projekty veřejně komunitní:

Výzkumné projekty:

Hledáme vědecké projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiversity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou v našich lomech.

Tyto projekty jsou zejména určeny pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Veřejné komunitní projekty:

Zaměřujeme se na projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a naše aktivity s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech.

Tyto projekty jsou vhodné pro všechny jednotlivce a organizace (školy, neziskové a ekologické organizace, kluby mládeže,...), ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale s velkou láskou k přírodě.

2. Vyberte si lokalitu

Soutěž Quarry Life Award probíhá v lomech a pískovnách skupiny HeidelbergCement. Doporučujeme si nejprve prohlédnout seznam zúčastněných lomů a pískoven, abyste si vybrali nejvhodnější místo pro Váš návrh projektu.

Ke každému zapojenému lomu či pískovně do soutěže QLA bude zveřejněn popis místa, flóry a fauny a informace o dřívějších či probíhajících projektech zaměřených na přírodu a její ochranu v dané lokalitě.

Chcete-li si ověřit, které lomy a pískovny jsou zapojeny do 5. ročníku soutěže, podívejte se do sekce "zúčastněné lomy".

3. Registrujte Váš návrh projektu

Chcete-li zaregistrovat svůj návrh projektu, musíte si založit účet přes sekci "Přihlášení". Poté budete vyzváni k vyplnění dalších informací do Vašeho profilu.

Vyplňte formulář návrhu projektu a popište myšlenku projektu tak, že vysvětlíte cíle projektu, metodiku, akce a činnosti, přidanou hodnotu pro přírodu, veřejnost, těžební místo a společnost, zúčastněné osoby nebo skupiny, časový plán projektu a rozpočet.

Chcete-li si připravit návrh projektu bez připojení na internet, šablona návrhu je dostupná v sekci "Návrh projektu" pod "Podívat se na pokyny k návrhu".

Návrhy projektů lze zaregistrovat v angličtině a ve Vašem mateřském jazyce skrz účet. Angličtina je požadována pro účast v mezinárodní úrovni soutěže. Registrace projektů probíhá do 18. listopadu 2021 do 23:00.

Výběr projektů (16. prosince 2021)

Porotci každé národní soutěže vyberou nejpozději do 16. prosince 2021 celkem 6 návrhů projektů (tři projekty výzkumné a tři projekty veřejné komunitní), které budou jejich autoři moci realizovat v další části soutěže.

Při výběru projektů bude porota vycházet z následujících kritérií:

Pro výzkumné projekty:

 • Navrhovaná metodika
 • Proveditelnost projektu
 • Inovace a kreativita
 • Přidaná hodnota pro vědu 
 • Přidaná hodnota pro těžební místo
 • Způsob sdělení výsledků projektu
 • Zapojení místních zúčastněných stran

Pro veřejné komunitní projekty:

 • Vzdělávací hodnota a zvyšování obecného povědomí
 • Přidaná hodnota pro místní komunitu
 • Zapojení místních zúčastněných stran
 • Přidaná hodnota pro těžební místo
 • Proveditelnost projektu
 • Navrhovaná metodika
 • Inovace a kreativita

> Poté, co národní porota vybere šest návrhů projektů, „návrhy“ se oficiálně stanou „projekty“.


Realizační fáze (leden – září 2022)

Každý projekt bude mít na internetových stránkách svůj blog pro zveřejňování aktualit, objevů, videí a fotografií. Doporučujeme soutěžícím používat tyto blogy a pravidelně je aktualizovat. Nejenže přináší publicitu kolem práce soutěžících, ale také umožňuje národním a mezinárodním porotcům sledovat projekt (před a po návštěvě lokality). Doporučujeme příspěvky publikovat i v angličtině, kvůli zájmu mezinárodního publika a kvůli mezinárodní porotě.

Projekty budou moci získat na základě rozhodnutí skupiny HeidelbergCement malý finanční příspěvek, který se může lišit v jednotlivých zemích. Jakákoliv další požadovaná podpora by měla být zahrnuta v návrhu projektu. Poskytnuté prostředky musí být užity pouze pro účely projektu.

Před zahájením jakékoliv práce v lomu obdrží všichni soutěžící pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se těmito nařízeními a požadavky řídit. Účastník soutěže, který nebude nařízení pro ochranu zdraví a bezpečnosti dodržovat, bude ze soutěže ihned vyřazen (v případě týmu bude ze soutěže vyřazen celý tým – dbejte na vlastní bezpečnost!). Všichni členové týmu musí podepsat formulář týkající se ochrany osobních údajů.

Závěrečná zpráva projektu (předložení do 15. září 2022)

Závěrečná zpráva projektu by měla mít maximálně 10 stran + přílohy (např. bakalářské nebo diplomové práce, odkazy, seznamy druhů, mapy, kresby, obrázky).

Závěrečné zprávy by měly obsahovat následující dokumenty:

Výzkumné projekty:

 • Abstrakt (max. ½ strany)
 • Úvod:
  - U projektů, které staví na předchozím projektu, napište souhrn aktivit, které byly dokončeny již v předchozím projektu.
  - Cíle projektu.
 • Metody: vyžaduje se detailní popis metod uplatněných v rámci projektu.
 • Cíle: výsledky projektu by měly být nastíněny a odlišeny od diskuse.
 • Diskuse:
  - Výsledky by měly být analyzovány a projednány s ohledem na region/zemi a také s přihlédnutím k jiným publikacím.
  - Jeden odstavec by měl vymezit přidanou hodnotu projektu pro vědu, pro danou lokalitu nebo pro společnost.
  - Doporučení a pokyny pro budoucí implementaci a vývoj projektu v dané lokalitě.
 • Závěry: krátké shrnutí výsledků a diskuse.

Veřejné komunitní projekty:

 • Abstrakt (max. ½ strany)
 • Úvod:
  - U projektů, které staví na předchozím projektu, napište souhrn aktivit, které byly dokončeny již v předchozím projektu.
  - Cíle projektu.
  - Popis: krátký popis lokality a členů týmu a uvedení zacílení projektu
 • Akce a činnosti: podrobný popis plánovaných nebo realizovaných akcí a informačních aktivit pro vypracování projektu, seznam zúčastněných stran.
 • Diskuse:
  - Týmy by měly diskutovat o kladech a záporech projektu a představit zkušenosti.
  - Jeden odstavec by měl vymezit přidanou hodnotu projektu pro vědu a pro lom nebo společnost.
  - Doporučení a pokyny pro budoucí implementaci a vývoj projektu v dané lokalitě.
 • Závěry: krátké shrnutí výsledků a diskuse.

> Jazyk: Závěrečná zpráva musí být napsána v angličtině a ve Vašem mateřském jazyce, angličtina je požadována pro účast v soutěži o mezinárodní ceny.

Vyhodnocení projektu – Vítězové 5. ročníku

Všechny projekty budou zároveň hodnoceny jak národní, tak mezinárodní porotou, které následně udělí národní a mezinárodní ceny. Národní vítězové budou vyhlášeni během října až listopadu roku 2022 a mezinárodní vítězové budou vyhlášeni v prosinci 2022.

Všichni porotci budou projekty hodnotit dle stejných kritérií, jaká jsou doporučena pro výběr projektů k realizaci. Porotci porovnají všechny projekty s ohledem na vědeckou přesnost, metodiku, přidanou hodnotu pro těžební lokalitu, společnost a místní komunitu, zvyšování povědomí o ekologii těžebních míst a vliv na zúčastněné strany.

Důležitým rozdílem mezi národním a mezinárodním hodnocením je to, že mezinárodní ceny mohou získat ty projekty, jejichž výsledky či výstupy lze uplatnit i na jiných lokalitách a které mohou mít dlouhodobý pozitivní vliv.

Jedinečnost myšlenky projektu bude společně s kreativitou důležitým faktorem při hodnocení. Kromě toho musí být projekt proveditelný a realistický. Musí být zaměřen na podporu biodiverzity, zvyšování znalostí o biodiverzitě, rozšiřování rostlinných nebo živočišných stanovišť a jednotlivých druhů v těžebních místech a na otázky ochrany přírody. Projekt bude posouzen z hlediska podpory vzdělávání a výuky, zapojení zainteresovaných osob a toho, zda biologické údaje rozšiřují databázi dat skupiny HeidelbergCement a zda jsou použitelné pro rozvoj plánů managementu biodiverzity.

Finanční výhra

V každé ze dvou skupin projektů (výzkumné a veřejné komunitní) bude na národní úrovni vybrán a finančně odměněn pouze jeden vítězný projekt. Výhra bude odpovídat 5000 Euro v místní měně.

V mezinárodním kole soutěže budou vybrány vítězné projekty v každé ze šesti níže uvedených kategoriích. Kromě těchto ocenění se na mezinárodní úrovni uděluje tzv. Hlavní cena za absolutně nejlepší projekt. Mezinárodní hodnocení je zcela nezávislé na výsledku národního kola, v kterém se vyhlašuje pouze vítězný vědecký a vítězný komunitní projekt.

Mezinárodně oceněné projekty získají následující finanční výhru:

Vítězové těchto kategorií obdrží 10 000 Euro:

- Péče o biodiverzitu

- Výzkum druhů a jejich stanovišť
- Za hranicemi lomu

- Biodiverzita & vzdělávání

- Propojení lomů a místních komunit

- Přírodě blízká řešení


Vítěz hlavní ceny získá finanční výhru: 30 000 Euro

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte koordinátora soutěže

Zaregistrujte se nyní (registrace projektů probíhá do 18. listopadu 2021 do 23:00 hodin)