Hlavní řešenou otázkou tohoto projektu je: „Jaká biologicky cenná místa vznikají těžbou v Tovačovské štěrkovně.“ Naším cílem není tuto biodiverzitu jenom poznat, ale také do budoucna podpořit cílenými zásahy.

Tovačovská jezera, a jejich těžbou ovlivněné okolí, jsou velmi důležitým útočištěm řady vzácných druhů rostlin i živočichů, které v okolní intenzivně obhospodařované hanácké krajině již nenacházejí vhodné životní podmínky. Vlivem vysoké hladiny podzemní vody, a samotným štěrkem, mohou být v budoucnu nejen velmi významným mokřadem, ale i zároveň zajímavým xerotermním biotopem. Těmto vyhlídkám by měl náš projekt pomoci.

V první fázi bude proveden rozsáhlý průzkum jednotlivých biotopů. Průzkumy se zaměří na reprezentativní plochy lišících se hlavně vlhkostními podmínkami, stářím od svého vzniku a samotným způsobem vzniku. Mimo cévnaté rostliny a vegetaci jsme vybrali významné skupiny organismů, pro které si myslíme, že je lokalita důležitá a zároveň pro které jsou dosavadní údaje z území nedostatečné. Takovými jsou hlavně brouci, motýli a pavouci, ale opominuty nebudou ani ostatní skupiny živočichů.

Ve druhé fázi projektu porovnáme druhovou diverzitu v regionu vzácných druhů s jejich zastoupení na jednotlivých biotopech. Tímto způsobem zmapujeme biologicky cenná místa a biotopy, které vytvářejí vhodné podmínky pro výskyt zájmových druhů.

Ve třetí části projektu pak navrhneme principy pro správu území, které budou co nejvíce podporovat budoucí existenci námi zjištěných organismů, ale také zvyšovat potenciální využití dalšími druhy společenstev rostlin i živočichů.

Tento projekt, složený z řady průzkumů, by měl přispět k lepšímu pochopení významu takovýchto území pro uchování biodiverzity v krajině a napomoci k vytvoření podmínek pro vzácné druhy rostlin a živočichů prostřednictvím vhodně zvolených úprav terénu při i po těžbě respektujících schopnosti spontánní sukcese vytvářet jedinečné biotopy v kulturní krajině.

----------------------------------------------------

The main question of this project is: What biologically valuable spaces are created by mining in the gravel pit Tovačov.Our aim is not only to identify this biodiversity, but also to support it in the future by targeted interventions.

Tovacov lakes, and the whole area affected by mining, represent a very important refuge for many rare species of plants and animals that can’t find suitable living conditions in the surrounding intensively farmed landscape. Due to the high level of underground water and the presence of gravel bed, Tovacov lakes can be very important wetlands but also interesting xerotherm habitat in the future. Our project should help these prospects.

In the first phase of the project large field survey of different habitats will be carried out. These surveys will be focused on characteristic areas that differ in moisture, age and the way they were created. Apart from vascular plants and vegetation, we will be focused on major groups of organisms for which such habitats are essential and at the same time there isn’t enough historical data. These are mainly beetles, butterflies and spiders, but other groups of animals will not be left out.

In the second phase we‘re going to compare diversity of localy rare species with their representation in the various habitats. In this way we going to map biologically valuable sites and habitats that create appropriate conditions for the occurrence of target species.

In the third part, we‘re going to design principles of management for such areas that will support the best possible future existence of discovered organisms and will create suitable biotop for other types of communities of plants and animals.

This project, consisting of a series of surveys, should contribute to a better understanding of the importance of such areas for biodiversity conservation in the region and help to create the conditions for rare species of flora and fauna through appropriately selected measures taken during and after mining that would respect the ability of spontaneous succession to create unique habitats in cultural landscape.

Watch Jan Ševčík's video (International Award Ceremony 2014, prague Czech Republic).