Limestone is one of the major global mining interests. It has very interesting biological features such as unique chemistry and specific karsts topography, which is reflected in adaptations of many plant species. Also occurrence of many animals is connected with that of the calciphilous plants (facultative and obligate relations) - especially rare and endangered animals belonging to taxonomical groups of insect and molluscs. Therefore even small limestone areas are typical of high biodiversity. There are only three areas with fully developed karsts phenomenon in the Czech Republic: the Czech Karst, the Moravian Karst and the Pavlov Hills. The limestone quarry Mokrá is located in the immediate vicinity of the CHKO Moravský kras protected area. The quarry is typical of many south slopes and has a unique position on the edge of Ochoz plateau, high above Carpathian Foredeep. The position on the edge of mesophytic phytogeographical area permits exclave surviving of many thermophilous species. The locality “Mezi lomy” with a fertile population of strongly endangered plant species Pulsatilla grandis was proposed to be incorporated into the EVL Moravský kras protected area (Natura 2000, CZ0624130). It is stepic grassland dominated by vegetation of sub-pannonic dry grasslands, edged by herbaceous fringes with solitaire dwarf oaks. Probably there used to be rich locality of termophilous flora in the past, which was preserved by pasturing. After management termination, only fragments of former vegetation survived, presumably due to heat-island effect of the quarry, which causes extreme microclimatic conditions and partly inhibits succession. The aim of this project is to propose a restoration design of the formerly mined horseshoe-shaped area, which border on the west side with locality “Mezi lomy”. Optimal outcome of the restoration by directed succession method is the extension of the sub-pannonic dry-grassland locality and biodiversity increase.

Jedním z hlavních zájmů celosvětové těžby je vápenec, který je svými vlastnostmi biologicky velmi zajímavým podkladem. Jeho unikátní chemismus a specifický krasový reliéf jsou příčinami speciálních adaptací rozvinutých u mnoha druhů rostlin. Na tyto vápnomilné rostliny je (fakultativně i obligátně) vázána četná fauna, zvláště pak vzácní a ohrožení živočichové z taxonomických skupin hmyzu a měkkýšů. Proto je i pro maloplošné vápencové oblasti typická vysoká biodiverzita. V České republice však najdeme pouze tři oblasti s plně rozvinutým krasovým fenoménem: Český kras, Moravský kras a Pavlovské vrchy. Areál vápencového lomu Mokrá se nachází v těsném sousedství s CHKO Moravský kras, má jedinečnou polohu převážně jižně exponovaných svahů na okraji Ochozských plošin, které jsou situovány vysoko nad karpatskou předhlubní probíhající od jihozápadu k severovýchodu, což umožňuje i přes polohu při okraji mezofytika exklávní výskyt mnoha teplomilných druhů. Lokalita „Mezi lomy“ s fertilní populací silně ohroženého koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) byla navržena pro začlenění do evropsky významné lokality Moravský kras (EVL CZ0624130). Jedná se o stepní palouk s dominantní vegetací subpanonských stepních trávníků lemovaný zarůstajícími suchými bylinnými lemy s výskytem solitérních zakrslých dubů. V minulosti se zde zřejmě nacházela bohatá lokalita teplomilné květeny udržovaná pastvou, jejíž fragment se s ustupujícím managementem zachoval zřejmě díky tepelnému ostrovu lomu, který navozuje extrémní mikroklimatické poměry a částečně tak brzdí sukcesi. Cílem tohoto projektu je zpracování návrhu rekultivace již vytěženého prostoru podkovovitě přiléhajícího ze západu k dosud zachovalé lokalitě „Mezi lomy“ (biocentrum). Optimálním završením této rekultivace metodou řízené sukcese je rozšíření lokality stávající vegetace subpanonských stepí na část nově vytvořených členitých svahů a zvýšení biodiverzity (flóry i fauny) kolonizací nových biotopů.