Cílem našeho projektu je navrhnout pro vybrané území taková opatření, jež podpoří místní biodiversitu a zároveň rozšíří možnosti pro rekreaci a některé zájmové aktivity. Cílem projektu je také prezentace štěrku jako přirozeného materiálu v krajině, jež vytváří životadárné prostředí pro organismy, jež zároveň plní i funkci estetickou. Do tvorby návrhu chceme zapojit i místní obyvatele a podpořit tak sounáležitost lidí s krajinou, v níž žijí.

Budeme se zabývat územím na západní a severní straně štěrkopískovny, pásem táhnoucím se podél jezera I a III. Pro toto území zpracujeme návrh na konkrétní opatření podporující biodiversitu a zároveň, pro zdejší přírodu nekonfliktní, lidské aktivity. Na současném stavu vnímáme jako perspektivní např. rybolov, cyklistiku, birdwatching. Chceme, aby náš projekt zvýšil obecné povědomí o krásách této lokality a nalákal do ní i další skupiny návštěvníků (např. rodiny rybářů, mládež…). Při zpracovávání závěrečného návrhu se proto budeme snažit, aby nové způsoby využití nebyly v konfliktu s ochranou přírody, ale naopak se vzájemně podporovaly. Například: nové tůňky pro obojživelníky - místo pro poslech žabích koncertů.

Samotné tvorbě návrhu bude předcházet podrobné studium lokality a zpracování rešerše možných úprav a vlastních nápadů. Ty nejzajímavější v létě představíme veřejnosti. Přímo v plenéru uspořádáme vernisáž/happening s navazující výstavou v Tovačově (cca 4 týdny trvání). Podnětné připomínky vzešlé od veřejnosti zapracujeme do výsledného elaborátu. Pořadatel soutěže tak získá nejen ideový návrh, ale i zpracovaný názor veřejnosti.

 

The aim of our project is to plan such measures to support local biodiversity and expand opportunities for recreation. The project is a presentation of gravel as a natural material that creates special environment for organisms. In making the proposal, we want to involve local people to the planning process and strengthen their relationship with the landscape in which they live.

We chose an area along the western and northern side of the gravel pit, by the Lake I and Lake III. For this territory we will design specific measures, how to promote biodiversity and human activities in non-conflict way. For example these activities we perceived as promising: fishing, cycling, birdwatching. We want our project will increase awareness about the beauty of this location and lure other visitor groups (eg families of fishermen, youth ...) into there. When preparing the final draft we will therefore seek to ensure that new uses will not be conflict with the protection of nature. We want the protection of nature and human activities support each other. For example, new pools for amphibians – a place for listening frogs’ concerts.

We want to collect lot of ideas and the most interesting of them want to introduce to the public by an exhibition in summer. Right in the open air will organize the opening / happening with follow-up exhibition in Tovacov (about 4 weeks duration). Suggestive comments made by the public will be incorporated in the final elaboration. The organizer of the competition gain not only conceptual design, but also processed public opinion.