Can we measure landscape nectar and pollen productivity for insects? Is the quarry Mokrá suitable habitat for bees and other plant-pollinated insects? Can the quarry provide sufficient amount of sources over the whole season? Can bees indicate landscape solitary bee density of populations? What are the differences between active, abandoned quarry and the countryside?     ----      We monitor and analyze the behaviour of six bee colonies at three different localities during the growing season 2018. Two colonies are placed to the central part of the Mokrá quary, two others remain at the same conditions in abandoned Hády quarry and last two colonies are monitored at the edge of small village Lažánky. Obtained data will be related  to the diversity and phenology of flowering plants in the surroundings of hives. We also installed five standardised nesting blocks for solitary bees at each locality to compare their density with the seasonal activity of honey bees. We will organise a meeting for the public in Lamacentrum Hády in June. Project web page with on-line data can be found at http://www.vcelyvlomu.cz.

Main Project Message

This project showed us many surprising results. However, it changed our understanding of the biodiversity, interspecific relations and the condition of our current landscape. And how it was commented individually by our team members?

Čtěte více
15Zář

Nejdůležitější vzkaz našeho projektu

Tento projekt nám umožnil mnoho překvapivých zjištění. Hlavně ale úplně proměnil naše vnímání biodiverzity, mezidruhových vztahů a stavu současné krajiny. A jak to vidí jednotliví členové našeho týmu?

Čtěte více
15Zář

Trap Collection / Sběr pastí

The time of solitary bees is gone. We have to collect traps from the field. Those straws, which seems to be full of larvae, will be wintered and artificially cultivated…/ Čas samotářských včel se dávno naplnil. Musíme ale posbírat pasti z terénu. Ta brčka, která se zdají obsazená larvami, půjdou na přezimování a budou uměle kultivována…

Čtěte více
13Zář

Siege of Glass Hive / Obležení proskleného úlu

Our bees participated at the celebration of 50 years of cement production in cement works Mokrá. More than 2000 visitors sieged our glass hive and tasting of exotic honeys for the whole time… / Naše včely se zúčastnily oslavy 50. výročí výroby cementu v cementárně Mokrá. Přes 2000 návštěvníků doslova oblehlo po celou dobu akce náš prosklený úl a ochutnávku cizokrajných medů…

Čtěte více
10Zář

Varroa destructor / Kleštík včelí

One of the most feared disease among beekeepers is an invasion of this parasite. Usually, its adults parasite on bee brood. In the case of strong hive infestation, even adult bee workers are attacked… / Jednou z nejobávanějších chorob mezi čelaři je invaze tohoto parazita. Normálně jeho dospělci parazitují na plodu, ale v případě silného napadení můžeme vidět kleštíka i na dospělých včelách.

Čtěte více
06Zář

Bee Wax / Včelí vosk

One of the outstanding products of a bee colony is a bee wax. As we have shown in the last news, its production is endangered by honeycomb moth, which may destroy all honeycombs unsecured by bees. Therefore, beekeepers melt old honeycombs to create clean bee wax… / Jedním z významných včelích produktů je včelí vosk. Jak jsme si ukázali v předchozí aktualitě, jeho produkce je ohrožena zavíječem voskovým. Proto včelaři vytavují vosk ze starých rámků a skladují jen čistý včelí vosk…

Čtěte více
03Zář

Bee Predators – Včelí predátoři

Bees also have natural predators. One of them is european hornet (Vespa crabro). Old, slow, or coming bees with heavy load of nectar or pollen are usual prey of this insect… / Včely mají své přirozené nepřátele. Jedním z nich je sršeň obecná (Vespa crabro). Její kořistí se stávají staré, opotřebené včely, nebo včely přilétající s velkým nákladem nektaru a pylu…

Čtěte více
29Srp

Honeycomb Moth / Zavíječ voskový

This small moth living throughout the world is a parasite of honey bees. It parasites on the most unexpected bee product - cast off skin of honeybee larvae... / Tato malá můra vyskytující se po celém světě je parazitem včely medonosné. Parazituje na nejméně očekávatelném včelím produktu – svlečkách larví pokožky…

Čtěte více
26Srp

Honey Analysis 2 – Metals / Anlýza medu 2 – kovy

We got a result of the metal analysis from the accredited laboratory. We asked for the test on the content of wide spectra of metals: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, Zn, Zr… / Dostali jsme výsledek analýzy medu z akreditované laboratoře. Požádali jsme o testování na obsah širokého spektra kovů: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, Zn, Zr…

Čtěte více
18Srp

Pesticide Analysis of the Honey / Analýza pesticidů v medu

The honey is a by-product of our investigation. We asked for the laboratory screening of about 100 different types of pesticides and got a result… / Med je vedlejším produktem našeho výzkumu. Tak proč jej nevyužít k analýze pesticidů? Zadali jsme laboratorní testy asi 100 různých typů pesticidů a máme výsledek…

Čtěte více
13Srp

Paper Wasps / Vosíci

Are they bee competitors? Paper wasps are partly predators (larvae are fed by chewed Diptera), but adult individuals collect nectar or honeydew as honey bees. They also have a sting, but they use it only in a real emergency… / Jsou vosíci včelí konkurenti? Jsou hlavně predátory – larvy krmí rozžvýkanými mouchami. Ale dospělci sbírají i nektar a medovici. Mají také žihadlo, ale používají je jen v nejnutnějším případě.

Čtěte více
08Srp

First Data Analysis / První analýza dat

Raw data collected from all scales had to be adjusted. All changes due to hive manipulations were removed. After this operation, we got a nice time series, where the ‚landscape is speaking‘. A period of strong spring dearth well known among beekeepers appeared at all localities… / Surová data ze všech vah musela být upravena, protože zde byly mimo jiné zaznamenány všechny manipulace s úlem. A najednou máme čistý záznam, kde je vše vidět. Například perioda mezi včelaři známho jarního nedostatku...

Čtěte více
06Srp

Artificial survival / Umělé přežívání

Beekeepers care about the bees rather intensively over the all year. They treat and feed them. Nevertheless, the bee populations survive only problematically. And what about wild bees with no artificial care? Have you ever seen any wild bee colony surviving longer time in the forest? / Včelaři pečují o včely docela intenzivně po celý rok. Léčí je a dokrmují. Přesto přežívají včely často jen s obtížemi. A co tepre divoké včely bez umělé péče? Viděli jste někdy v lese divokou včelí kolonii?

Čtěte více
02Srp

Sugar Security Guard / Cukrová ochranka

Do you remember our fifth team member, our cat Áďa? It is especially our pilot officer controlling the morals of the team, but she has other tasks. For example, she must guard the sugar solution for the feeding of our bees… / Pamatujete si našeho pátého člena týmu, útulkovou kočku Áďu? Je to především náš důstojník pro morálku, ale má i další úkoly. Například ostražitě hlídat cukerný roztok na dokrmování včelstev.

Čtěte více
28Črv

This Year Without Swarming / Letos bez rojů

One of the possible threats of our project was the swarming of bees. Such a colony weakens collection of nectar, creates new mother cells and old queen stops to lie eggs to be able to fly. Then half of the colony leaves the hive (together with half of the honey)… / Jedním z možných ohrožení našeho projektu bylo vyrojení včelstev. Takové včelstvo ztratí chuť sbírat nektar, založí nové matečníky a stará matka přestane klást vajíčka, aby byla schopna letu. Pak zhruba polovina včelstva opustí úl (...

Čtěte více
26Črv

How to Feed Honey Bees? / Jak nakrmit včely?

Each beekeeper has a different method. The feeding of bees in Mokrá Quarry must be done efficiently because it is rather far from our homes and every visit takes the time and fuel… / Každý včelař má rozdílnou metodu. Krmení v lomu Mokrá však vyžaduje efektivitu, protože je to docela daleko a každá návštěva spotřebuje nějaký čas a palivo…

Čtěte více
24Črv

American Street Beekeeping / Americké pouliční včelaření

At the Bozeman city (45.000 inhabitants), Montana, the USA we met by chance the urban beekeeper with the hive in front of his house directly at the main street near the downtown… / Ve městě Bozeman (45 tisíc obyvatel), státě Montana v USA jsme náhodou potkali městského včelaře s úlem přímo před svým domem na rušné ulici blízko centra…

Čtěte více
22Črv

Honey Cow Is Growing / Medná kráva roste

The small nucleus installed to the honey cow successfully inhabited offered space and grows. From the initial two frames, it occupies five of them… / Malý oddělek instalovaný do medné krávy úspěšně osídlil nabídnutý prostor a roste. Z původních dvou rámků dnes jich již obsazuje pět.

Čtěte více
19Črv

Last Honey Extraction / Poslední vytáčení medu

Last week was a little bit hectic. Bee colonies at all localities started to be hungry and angry because of the drought and almost total absence of nectar. We had to finish this season, extract last honey and start to feed them artificially. / Minulý týden byl trochu hektický. Včelstva na všech lokalitách začala být hladová a rozzlobená z důvodu sucha a téměř totální absence nektaru. Museli jsme tuto sezónu ukončit, zbylý med vytočit a včelstva uměle zakrmit.

Čtěte více
15Črv

Successful Season / Úspěšná sezóna

The days are shortening, and with pleasure, we can conclude that our electronics collected all necessary data, all monitored hives survived, no swarm appeared, wild bee traps worked perfectly, and we have an excellent data about spring phenology differences between localities… / Dny se zkracují a my můžeme s potěšením shrnout, že naše elektronika posbírala všechna potřebná data, všechny monitorované úly přežily, neobjevil se žádný včelí roj, pasti na divoké samotářské včely fungovaly perfektně...

Čtěte více
11Črv

Bee food in July / Potrava včel v červenci

Important source of a nutriment for bees in summer are blooming ornamental bushes, flowers and herbs. Bees are rushing around the bushes of Hibiscus and Symphoricarpos and we can see them leaving the blossoms fully coated in a pollen very often. / V letních měsících jsou významným zdrojem potravy včel kvetoucí okrasné keře, květiny a byliny. Čilý ruch můžeme vidět například kolem keřů ibišku velkokvětého (Hibiscus syriacus) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Z ibiškových květů včely...

Čtěte více
09Črv

Butterflies / Motýli

Do you notice how much butterflies have already appeared this year? If no, probably you are not living in a diverse and chemically unaffected landscape. Come and see the current nature of the Mokrá and Hády. Instead of all butterflies living there, we introduce silver-washed fritillary (Argynnis paphia)... / Všimli jste si, co motýlů se letos urodilo? Jestli ne, asi nemáte to štěstí pohybovat se v dostatečně pestré a chemicky čisté krajině. Přijďte se tedy projít do Mokré a na Hády. Za všechny...

Čtěte více
07Črv

Summer Nectar Dearth / Období slídivosti

A period of dearth is a time of shortage of nectar-producing flowers. It appears in the time of hot and dry weather between spring flowers, honeydew, and autumn flowers… / Perioda nedostatku, a tedy i slídivosti včel je doba absence většího množství kvetoucích nektarodárních rostlin. Objevuje se v čase horkého a suchého počasí mezi kvetením jarních druhů, medovice a podzimních druhů rostlin.

Čtěte více
03Črv

Marking Bee Queens / Značení včelích matek

Healthy bee colony must have a healthy queen. Without the queen, the hive will perish very fastly. Therefore, beekeepers usually mark them for their easier searching among workers and they use different colours for identification of the year of their borning… / Zdravé včelstvo potřebuje zdravou matku. Bez matky včelstvo zahyne velmi rychle. Proto včelaři obvykle značí matky výraznou barvou, aby je snáze nalezli mezi dělnicemi, a rozdílnými barvami pak rozlišují rok jejich vylíhnutí.

Čtěte více
01Črv

Press Release / Tisková zpráva

We decided to publish some part of our results. They are so alarming and, at the same time, they fully correspond with general observations that it is not possible to do nothing with it… / Rozhodli jsme se uveřejnit část našich výsledků. Jsou totiž natolik alarmující, a současně plně korespondují s obecným pozorováním, že není možné si je nechat jen pro sebe.

Čtěte více
27Čer

Honey Cow / Medná kráva

Do you like beekeeping? And do you like to start, but you are aware of failure? The easiest way is to make your own honey cow. You need nothing special and expensive. / Líbí se vám včelaření? A chtěli byste začít, ale bojíte se neúspěchu? Nejjednodušší cestou je vyrobit si vlastní mednou krávu. Nepotřebujete nic zvláštního a finančně náročného.

Čtěte více
25Čer

Unconventional Bee House / Netradiční včelí domeček

Solitary bees can fill any proper hole, and sometimes it happens that the brush cutter cannot start up… / Samotářské včely vyplní každou vhodnou díru. A někdy se stane, že křovinořez nejde nastartovat…

Čtěte více
22Čer

Earwigs / Škvoři

Man-made bee houses needn’t be inhabited only by solitary bees. Narrow crevices are also occupied by earwigs… / Člověkem vyrobené hmyzí domečky neosídlují jen samotářské včely. Úzké štěrbiny milují také škvoři…

Čtěte více
21Čer

Bee Sting / Včelí žihadlo

It is not a pleasure to obtain a sting even for the beekeeper, and allergic people may die after only one shot. However, from the other view, the bee venom helps to treat many diseases, and its lethal quantity for a healthy man is at least 200-300 stings. / Není moc příjemné dostat žihadlo ani pro včelaře. A alergici mohou po jediném žihadle umřít. Z jiného pohledu je však včelí jed jedinečným lékem na řadu chorob a smrtelná dávka pro zdravého člověka je obsažena nejméně v 200-300 žihadlech.

Čtěte více
20Čer

International Visit / Mezinárodní návštěva

Last Tuesday we presented our project to the HeidelbergCement/Birdlife partnership manager Shane Sparg. / Minulé úterý jsme představili náš projekt Shanu Spargovi, manažerovi mezinárodní organizace Birdlife.

Čtěte více
17Čer

SUNDAY MEETING WITH BEES / NEDĚLNÍ SETKÁNÍ SE VČELAMI

This Sunday we organised the „Meeting with bees“ for the public in Lamacentrum Hády. Main attractions were glass hive with a temperature sensor and degustation of a broad collection of honey over the World… / Tento víkend jsme uspořádali program pro veřejnost „Setkání se včelami“. Hlavními atrakcemi byl prosklený úl s teplotním senzorem a degustace široké kolekce medů z celého světa …

Čtěte více
11Čer

Rural Landscape Poorer Than Active Quarry? / Venkovská krajina chudší než aktivní lom?

We obtained somewhat surprising results: Solitary bees have inhabited only 18 straws in 5 clusters in the rural village Lažánky yet, while both monitored quarries have 35 nests in 9 clusters… / Máme první průběžné výsledky, které nás však docela překvapily: Samotářské včely dosud osídlily ve venkovské krajině Lažánek 18 slámek v 5 skupinách, zatímco v obou monitorovaných lomech je osídleno 35 slámek v 9 skupinách…

Čtěte více
08Čer

Time Between Limes / Čas mezi lipami

Do you know, that we have two lime species in central Europe? Both are almost the same trees, and it is sometimes difficult to recognize them. But it is easy when they flower. While one species flowers in early June, the other opens its flowers about two weeks later… / Víte, že ve střední Evropě přirozeně rostou dva druhy lip? Oba jsou to velmi podobné stromy, které je někdy docela obtížné od sebe rozeznat. Ale v době květu je to naopak velmi snadné. Zatímco lípa velkolistá kvete začátkem...

Čtěte více
04Čer

Drones / Trubci

The colonies currently produce the highest amount of drones – male bees, which have no stingers and they are not able to collect nectar and pollen. However, they are an essential part of the colony. / Ve včelstvech se v tento čas rodí nejvíce trubců – včelích samců, kteří na rozdíl od dělnic nemají žihadlo a nejsou schopni sbírat pyl a nektar. Přesto jsou pro včelstvo důležití nejen z důvodu páření.

Čtěte více
03Čer

Second Wave / Druhá vlna

After a three weeks period of no progress, our traps started to be occupied by a new couple of wild bees nesting inside... / Po třech týdnech beze změn se naše pasti znovu začaly plnit novou skupinou divokých včel, které uvnitř hnízdí…

Čtěte více
31Kvě

Video from Honey Extraction / Video z vytáčení medu

Frames full of honey removed from hives must be placed to the special machine, which extracts the honey from the combs. / Rámky s medem vytažené z úlů se vloží do speciálního stroje - medometu, který separuje med z rámků.

Čtěte více
29Kvě

Ideal Air Conditioning / Dokonalá klimatizace

Something, what is not possible to present by one single photo…! / Něco, co nelze prezentovat pouhou jedinou fotografií…!

Čtěte více
27Kvě

Mobile Operator / Mobilní Operátor

Imagine the situation, when you buy the old bread, and after the payment, you find that its price is 1000 dollars! It is our current situation with the internet provider T-mobile CZ. Therefore, our on-line connection is endangered… / Představte si situaci, že si koupíte starý rohlík a poté, co zaplatíte, zjistíte podle účtu, že stál 1000 korun! Tak takto přesně vypadá naše současná situace s poskytovatelem internetového připojení T-mobile CZ. Náš on-line přenos dat je značně ohrožený.

Čtěte více
26Kvě

Extracting Honey / Medobraní

Harvesting honey is the most important process in beekeeping. We started to extract part of the honey in our hives this week. / Vytáčení medu je jednou z nejdůležitějších činností včelaře. Začali jsme letos vytáčet část medu poprvé tento týden.

Čtěte více
25Kvě

Pest plant, or rescue for polinators? / Škůdce nebo záchrana pro opylovače?

It is well known fact that native plant diversity is threatened by black-locust invasion. Other plants are influenced by the toxicity and increasing nutrient availability associated with the nitrogen-fixing activity of black-locust. But what about the insects? / Je známým faktem, že invaze akátu významně snižuje diverzitu domácích rostlin. Ty jsou ovlivněny toxicitou a zvýšeným množstvím dusíku, kterým akát půdu obohacuje. Ale co hmyz?

Čtěte více
21Kvě

Queen bee / Matka

Each nucleus without the queen immediately starts to nurse several new emergent queens from the youngest brood. Queen cells have different shape and size, and therefore they are easily recognisable at the frame… / Každý oddělek bez matky prakticky okamžitě začíná vychovávat nové matky z nejmladšího plodu. Matečníky mají odlišný tvar a velikost, proto jsou na ploše rámku snadno poznatelné.

Čtěte více
20Kvě

Meeting with bees in Lamacentrum / Setkání se včelami v Lamacentru

We would like to invite you 10th of June to the Lamacentrum Hády, where we will organise „Meeting with bees“ for the public. Main attractions will be glass hive and degustation of a broad collection of honey over the World. Everybody is welcome… / Rádi bychom vás pozvali 10. června do Lamacentra Hády na program pro veřejnost „Setkání se včelami“. Hlavními atrakcemi budou prosklený úl a degustace široké kolekce medů z celého světa. Všichni jste zváni…

Čtěte více
18Kvě

Roses / Růže

The close surroundings of hives in the Hády quarry changed to the real Rose Kingdom. / Nejbližší okolí úlů v lomu na Hádech se v posledních dnech proměnilo v opravdové Růžové království.

Čtěte více
17Kvě

Information Board / Informační panel

Basic information about our project was published at the information board in Lamacentrum Hády (http://www.lamacentrum.cz)... / Základní informace o našem projektu byly publikovány na informačním panelu umístěném v Lamacentru Hády...

Čtěte více
14Kvě

Nucleus / Oddělek

Natural habit of honey bees is the swarming during a spring season. And swarming means no honey. Therefore, beekeepers over the World try to avoid swarming of their bee colonies in many different ways. One of them is a nucleus… / Přirozeným chováním včely medonosné je jarní rojení. A vyrojení včelstva znamená málo medu. Proto se včelaři na celém světě snaží rojení mnoha různými způsoby zabránit. Jedním z nich je oddělek…

Čtěte více
13Kvě

Dry spring / Suché jaro

Unusualy dry and warm spring came this year - some regions had almost no rain about a month. / Letos přišlo neobvykle suché a teplé jaro - v některých oblastech poslední měsíc téměř nepršelo.

Čtěte více
10Kvě

Black locust... and drought / Akát... a sucho

Our monitored bee colonies stopped to increase their weight instead of hives on Hády. What happened?… / Naše sledovaná včelstva přestala přibývat na váze. S výjimkou těch na Hádech. Co se stalo?…

Čtěte více
08Kvě

Solitary bees / Samotářské včely

If you happen to see a bee with a yellow belly dusted with pollen, you can be sure that it is a megachilid bee… / Jestliže uvidíte včelu se žlutým bříškem poprášeným pylem, není to včela medonosná – právě jste spatřili samotářskou včelu - zednici, čalounici, maltářku, smolanku, vlnařku…

Čtěte více
06Kvě

Unique video / Unikátní video

Last week Peter catched one solitary bee nesting in our trap. This unique video is here. / Minulý týden se PetErovi podařilo zachytit unikátní video samotářské včely budující hnízdo v jedné z našich pastí.

Čtěte více
03Kvě

Rape Czechia / Řepkové Česko

Current area of planted seedoil rape as a main source for biofuel production exceeds 5% of the whole area of the Czech Republic. It is almost everywhere. It also influences partly our bees… / Současná rozhola pěstované řepky olejky jako hlavního zdroje pro produkci biopaliv přesahuje 5% celkové rozlohy České republiky. Je téměř všude. Ovlivňuje částečně i naše včely…

Čtěte více
01Kvě

Land without artificial fertilisers and pesticides / Krajina bez umělých hnojiv a pesticidů

During last years it is evident the decisive change is coming – countryside landscape declines and rests of formerly high biodiversity migrate to unexpected places – to cities, around traffic roads, or to quarries. Why?... / V posledních letech dochází k razantní proměně – krajina venkova chřadne a zbytky biodiverzity se stěhují na místa dříve neobvyklá – do měst, kolem dopravních cest nebo do lomů. Proč?...

Čtěte více
29Dub

Beekeeping in Mokrá / Včelaření v Mokré

Honey bee hives in Mokrá quarry / Včelí úly v lomu v Mokré u Brna

Čtěte více
26Dub

Measurement / Měření

A month after installation of the first scale we have got about 100,000 data records of the weight, temperature and humidity… / Měsíc po instalaci první váhy máme celkem asi 100 000 naměřených hodnot o aktuální váze, teplotě a vlhkosti…

Čtěte více
24Dub

Dandelion / Pampeliška

Dandelions are the first strong pollen and nectar herbal sources. Bumblebees, solitary bees and honeybees season mainly starts with dandelions flowering… / Pampelišky jsou jako první byliny vydatnými zdroji nektaru a pylu. Sezóna pro čmeláky, samotářky i včely medonosné začíná především s jejich rozkvětem…

Čtěte více
23Dub

Blackthorn / Trnka obecná

Prunus spinosa as an early flowering shrub provides a valuable source of nectar and pollen for bees in spring… / Slivoň trnka jako časně kvetoucí keř poskytuje v tuto dobu včelám významný zdroj nektaru a pylu…

Čtěte více
20Dub

Pesticide time / Čas postřiků

2.5 mil. tons of pesticides are used worldwide each year. Many of them are very toxic for bees… / Ročně je na světě spotřebováno celkem 2,5 mil. tun pesticidů. A mnohé z nich jsou pro včely velmi toxické…

Čtěte více
19Dub

European orchard bee / Zednice rohatá

This species of solitary bees have found comfort housing in our wooden benchs in Hády quarry. / V našem improvizovaném hmyzím hotelu v lomu na Hádech – v dřevěných lavičkách – se zahnízdily tyto samotářské včely (Osmia cornuta).

Čtěte více
18Dub

Early honey flow / Časná snůška

Surroundings of the Hády quarry are in bloom. Cherry trees, plums, maples and other tree species offer plenty of nectar in these days… / Okolí lomu Hády je v plném květu. Třešně, trnky, mléče a další druhy stromů v těchto dnech nabízejí záplavu nektaru…

Čtěte více
17Dub

Empty blossoms / Prázdné květy

Do you also feel that flying insects are disappearing? It is the fact published in scietific journal PLOS One last year! It is alarming than an average decrease of flying insect population is more than 76% during last 27 years. And it is easily visible on our cars… / Také máte pocit, že létající hmyz postupně ubývá? Tento fakt byl publikován minulý rok v prestižním časopise PLOS One! Je alarmující, že byl zjištěn průměrný úbytek populací létajícího hmyzu celých 76% v průběhu posledních 27 let....

Čtěte více
16Dub

Coltsfoot / Podběl lékařský

In Latin Tussilago farfara; it is common ruderal species preferring basic bedrock. It is very frequent in limestone quarries and offers first food for many insect species… / Latinsky Tussilago farfara. Jde o běžný druh ruderálních (člověkem narušovaných) stanovišť na bazickém podloží. Je velmi hojný ve vápencových lomech a poskytuje první potravu pro mnoho druhů hmyzu…

Čtěte více
15Dub

First national jury visit / První návštěva poroty

We have met with two members of national jury in Mokrá quarry near our fenced area with monitored hives… / Poprvé jsme se potkali se dvěma členy národní poroty poblíž našeho ohrazeného stanoviště s monitorovanými úly…

Čtěte více
12Dub

Honeybee population in danger / Včely v ohrožení

Beekeepers warn that their honeybee populations have been dying off at increasingly rapid rates. Many hobbyists have finished beekeeping. The total number of hives in the Czech Republic was in 2017 about 15% less than the optimal situation… / Včelaři upozorňují, že včelí populace ubývají stále větší rychlostí. Řada včelařů-nadšenců činnost ukončila nebo o tom uvažuje. V České republice bylo v roce 2017 celkem o 15% méně registrovaných úlů než je státem deklarovaný optimální stav...

Čtěte více
10Dub

Males more attractive than females / Samečci atraktivnější než samičky

Willows are insect-pollinated dioecious plants. And willow males are much more attractive for insects than females in this time. While females produce only nectar (sugar), males offer both nectar (sugar) and pollen (proteins). / Vrby jsou hmyzosnubné dvoudomé rostliny. A samci vrb jsou v tuto dobu pro hmyz mnohem atraktivnější než samice. Zatímco samice produkují jen nektar (cukry), samci nabízejí jak cukry, tak bílkoviny (pyl).

Čtěte více
07Dub

Goat willow / Vrba jíva

In latin Salix caprea, it is the first flowering species full of pollen and nectar… / Latinsky Salix caprea je prvním bohatě kvetoucím druhem, který poskytuje mnoho pylu a nektaru…

Čtěte více
05Dub

Cornus mas / Dřín jarní

Phenological differences among localities increase... / Fenologické rozdíly mezi lokalitami se zvětšují...

Čtěte více
04Dub

We are ready… / Jsme připraveni…

All six hives are at the right place, hive scales are sending first data. And spring may start… / Všech šest úlů je na svých místech, úlové váhy posílají první data. A jaro může začít…

Čtěte více
03Dub

Almost detective story / Téměř detektivní příběh

Despite the landscape is still mainly brown and the weather is not so friendly, every tenth bee coming to the hive brings the first pollen! Where are they able to find it? / Přestože je krajina stále převážně hnědá a počasí není příliš přívětivé, každá desátá včela přilétající do úlu již přináší pyl! Kde jsou schopny jej najít?

Čtěte více
31Bře

Second hive scale installed / Druhá úlová váha je instalována

We have already installed the second hive scale - in abandoned Hády quarry with diverse vegetation cover… / Instalovali jsme druhou úlovou váhu v opuštěném vápencovém lomu Hády, tedy v území s velkou druhovou pestrostí…

Čtěte více
29Bře

First spring flowers / První jarní květy

Spring is comming very slowly. Only few first flowers appear in sleeping nature. Among them Pulsatilla grandis, highly endangered NATURA 2000 species, which grows in two of our localities: Mokrá and Hády quarries... / Jaro přichází velmi pomalu. Jen několik málo květů se již objevuje ve stále ještě spící krajině. Mezi nimi je také koniklec velkokvětý, silně ohrožený, celoevropsky chráněný druh, který roste v obou našich sledovaných lomech – v Mokré i na Hádech...

Čtěte více
27Bře

First hive scale installed / První úlová váha je instalována

We have the first hive scale installed in Lažánky village. Next will follow… / Máme první úlovou váhu instalovánu na okraji malé obce Lažánky. Nalší budou brzy následovat…

Čtěte více
25Bře

Solitary bee traps installed / Včelí pasti byly nainstalovány

Why do we call them traps and not ‚bee houses‘? They are of standardised size and content, because we need to monitor exact differences between localities. / Proč je nazýváme pastmi a ne „včelími domky“? Mají standardizovaný tvar a obsah, protože pomocí nich potřebujeme sledovat rozdíly mezi lokalitami.

Čtěte více
23Bře

Fifth team member / Pátý člen týmu

Áďa became our important tester of bee traps. We have a new team member :-). // Áďa se stala významným prvním testerem našich hmyzích pastí. Je to nová posila našeho týmu.

Čtěte více
19Bře

Endangered honey bees? / Ohrožené včely?

This winter is rather extreme. Many beekeepers have lost their bee colonies due to late deep frosts… / Tato zima je v mnohém extrémní. Řada včelařů již ztratila mnoho včelstev kvůli letošním pozdním mrazům…

Čtěte více
18Bře

Phenological differences / Fenologické rozdíly

Three localities and one species (do you know its name?) immediatelly before flowering… / Tři lokality a jeden druh (poznáte jej?) těsně před rozkvětem…

Čtěte více
13Bře

First look inside the hive / První pohled do včelího úlu

Time lapse video of first flights of weakened bee colony by strong end of the winter with temperatures below -15°C taken inside the hive (2018/03/11) / Časosběrné video prvních proletů včelí kolonie oslabené poměrně drsným koncem zimy s teplotami pod -15°C pořízené uvnitř včelího úlu (11. 3. 2018).

Čtěte více
12Bře

Insect settlement / Hmyzí sídliště

Just we have finished 1800 flats for solitary bees. This settlement, if fully occupied, would support the housing for at least 10,000 residents. It is two times more than inhabitants of the pretty historical town Telč. / Právě jsme dokončili 1800 ubytovacích kapacit pro samotářské včely. Obsazením všech prostor bychom v tomto sídlišti umožnili ubytování nejméně pro 10 000 obyvatel. To je například asi dvojnásobek počtu obyvatel krásného historického města Telč.

Čtěte více
10Bře

Candy board

February has common Indian name Hunger Moon. And it is true especially during this mild winter. Everything froze and many bees died during last month of low temperatures (below -15 °C). In addition, it seems that the spring will be late and faster than before. However, bee colony needs some time to breed a brood and educate young bees to be prepared for a new season. How to help them?

Čtěte více
05Bře

Do you know, how much honey do bees eat over the year?

Bees themselves are the biggest honey consumers. They eat about 100 kg of honey over the year, which they collect during the growing season, mainly in May, June and July (in northern hemisphere). These months they also consume the highest amount of honey for the brood feeding…

Čtěte více
01Bře

Scale frame

Load cells of the hive scale will be installed bellow the back part of the hive. It is combined with two legs, which are necessary for hive stabilisation in the field …

Čtěte více
24Úno

Next progress in solitary bee housing

We have started to make traps, which will be installed in the field…

Čtěte více
20Úno

Successful pilot tests of ‚prefabricated building‘ for solitary bees

We are testing standardised design of solitary bee traps for the comparison of their density at different localities. But it seems that first potential inhabitant is too giant to occupy a free space…

Čtěte více
16Úno

Obligatory veterinary examination of bee debris

All beekeepers in the Czech Republic have to examine the level of Varroa mite infestation of their bees just in February. In addition, when they would like to move their hives at a new place in spring (as we will do it in Mokrá quarry), they must have all their bees veterinary tested for American foulbrood disease.

Čtěte více
13Úno

Fuel consumption and honey bee power

Bees are eating honey, warming up the hive and feeding first brood now. Thanks to first GSM scale we know, what the daily bee cluster consumption in winter is!

Čtěte více
10Úno

Brick pads

We have finished brick pads at each from three localities, where we will monitor hives…

Čtěte více
05Úno

Consultation with the expert

Ing. Antonín Přidal, Ph.D. is a biologist and bee expert working at Mendel University in Brno. He agreed with our consultation, how to plan monitoring of solitary bees at our localities…

Čtěte více
01Úno

Winter cleansing flight

The sun came out Today and the temperature reached 12 °C. And bees? We don't now if they are happy, but they look like. They left the hives for a quick bathroom break.

Čtěte více
29Led

Differences between localities

Landscape of the Mokrá quarry and its closed surroundings is compared with other two localities, where we will monitor our hives. As it can be seen from this comparison, all localities are rather different in diversity of biotopes…

Čtěte více
28Led

Prototype II of our electronics

Good look is a bonus. But even without it the electronics may also work without problems. Our open source project – GSM Hive Scale will be a great heart of our future monitoring. First prototype finished in September 2017 has already sent more than 60.000 measurements to the data storage system on internet (see http://www.vcelyvlomu.cz/en/localities/lazanky/). And the Prototype II is much better! It is designed to work only on batteries…

Čtěte více
23Led

Place for our hives

During a brief visit of the Mokrá quarry before Christmas 2017 Peter and I selected the best place for our future pair of monitored hives. And last week it was a time to return together. We fenced the area and prepared fixed pad for easy installation of monitoring system…

Čtěte více
21Led

Winter look inside the beehive

Winter is period of bee silence. Only a very weak noise is audible from each hive. Why? Honey bee colonies still have to regulate thermal conditions within their winter cluster. During the treatment by oxalic acid (varroa control) in December 2017 we sampled interesting infrared photographs of the interior of our hives…

Čtěte více
19Led

Our team

Let us to introduce ourselves. We are Lucka, Stáňa, Peter and Luboš – members of our team...

Čtěte více
18Led

First information about the project

Our team will observe the biodiversity of the Mokrá limestone quarry from an unusual angle. This project needed to be prepared for a long time before it started. We will be showing on-line charts of all monitored locatilites, software and details to the beekeeping methods, phenological records, comments to obtained informations and detailed results at separate web pages http://www.vcelyvlomu.cz, because this content cannot be published anywhere else. Follow us and see the project progress.

Čtěte více
17Led