Can we measure landscape nectar and pollen productivity for insects? Is the quarry Mokrá suitable habitat for bees and other plant-pollinated insects? Can the quarry provide sufficient amount of sources over the whole season? Can bees indicate landscape solitary bee density of populations? What are the differences between active, abandoned quarry and the countryside?     ----      We monitor and analyze the behaviour of six bee colonies at three different localities during the growing season 2018. Two colonies are placed to the central part of the Mokrá quary, two others remain at the same conditions in abandoned Hády quarry and last two colonies are monitored at the edge of small village Lažánky. Obtained data will be related  to the diversity and phenology of flowering plants in the surroundings of hives. We also installed five standardised nesting blocks for solitary bees at each locality to compare their density with the seasonal activity of honey bees. We will organise a meeting for the public in Lamacentrum Hády in June. Project web page with on-line data can be found at http://www.vcelyvlomu.cz.

Blackthorn / Trnka obecná

Prunus spinosa as an early flowering shrub provides a valuable source of nectar and pollen for bees in spring… / Slivoň trnka jako časně kvetoucí keř poskytuje v tuto dobu včelám významný zdroj nektaru a pylu…

Čtěte více
20Dub

Pesticide time / Čas postřiků

2.5 mil. tons of pesticides are used worldwide each year. Many of them are very toxic for bees… / Ročně je na světě spotřebováno celkem 2,5 mil. tun pesticidů. A mnohé z nich jsou pro včely velmi toxické…

Čtěte více
19Dub

European orchard bee / Zednice rohatá

This species of solitary bees have found comfort housing in our wooden benchs in Hády quarry. / V našem improvizovaném hmyzím hotelu v lomu na Hádech – v dřevěných lavičkách – se zahnízdily tyto samotářské včely (Osmia cornuta).

Čtěte více
18Dub

Early honey flow / Časná snůška

Surroundings of the Hády quarry are in bloom. Cherry trees, plums, maples and other tree species offer plenty of nectar in these days… / Okolí lomu Hády je v plném květu. Třešně, trnky, mléče a další druhy stromů v těchto dnech nabízejí záplavu nektaru…

Čtěte více
17Dub

Empty blossoms / Prázdné květy

Do you also feel that flying insects are disappearing? It is the fact published in scietific journal PLOS One last year! It is alarming than an average decrease of flying insect population is more than 76% during last 27 years. And it is easily visible on our cars… / Také máte pocit, že létající hmyz postupně ubývá? Tento fakt byl publikován minulý rok v prestižním časopise PLOS One! Je alarmující, že byl zjištěn průměrný úbytek populací létajícího hmyzu celých 76% v průběhu posledních 27 let....

Čtěte více
16Dub

Coltsfoot / Podběl lékařský

In Latin Tussilago farfara; it is common ruderal species preferring basic bedrock. It is very frequent in limestone quarries and offers first food for many insect species… / Latinsky Tussilago farfara. Jde o běžný druh ruderálních (člověkem narušovaných) stanovišť na bazickém podloží. Je velmi hojný ve vápencových lomech a poskytuje první potravu pro mnoho druhů hmyzu…

Čtěte více
15Dub

First national jury visit / První návštěva poroty

We have met with two members of national jury in Mokrá quarry near our fenced area with monitored hives… / Poprvé jsme se potkali se dvěma členy národní poroty poblíž našeho ohrazeného stanoviště s monitorovanými úly…

Čtěte více
12Dub

Honeybee population in danger / Včely v ohrožení

Beekeepers warn that their honeybee populations have been dying off at increasingly rapid rates. Many hobbyists have finished beekeeping. The total number of hives in the Czech Republic was in 2017 about 15% less than the optimal situation… / Včelaři upozorňují, že včelí populace ubývají stále větší rychlostí. Řada včelařů-nadšenců činnost ukončila nebo o tom uvažuje. V České republice bylo v roce 2017 celkem o 15% méně registrovaných úlů než je státem deklarovaný optimální stav...

Čtěte více
10Dub

Males more attractive than females / Samečci atraktivnější než samičky

Willows are insect-pollinated dioecious plants. And willow males are much more attractive for insects than females in this time. While females produce only nectar (sugar), males offer both nectar (sugar) and pollen (proteins). / Vrby jsou hmyzosnubné dvoudomé rostliny. A samci vrb jsou v tuto dobu pro hmyz mnohem atraktivnější než samice. Zatímco samice produkují jen nektar (cukry), samci nabízejí jak cukry, tak bílkoviny (pyl).

Čtěte více
07Dub

Goat willow / Vrba jíva

In latin Salix caprea, it is the first flowering species full of pollen and nectar… / Latinsky Salix caprea je prvním bohatě kvetoucím druhem, který poskytuje mnoho pylu a nektaru…

Čtěte více
05Dub

Cornus mas / Dřín jarní

Phenological differences among localities increase... / Fenologické rozdíly mezi lokalitami se zvětšují...

Čtěte více
04Dub

We are ready… / Jsme připraveni…

All six hives are at the right place, hive scales are sending first data. And spring may start… / Všech šest úlů je na svých místech, úlové váhy posílají první data. A jaro může začít…

Čtěte více
03Dub

Almost detective story / Téměř detektivní příběh

Despite the landscape is still mainly brown and the weather is not so friendly, every tenth bee coming to the hive brings the first pollen! Where are they able to find it? / Přestože je krajina stále převážně hnědá a počasí není příliš přívětivé, každá desátá včela přilétající do úlu již přináší pyl! Kde jsou schopny jej najít?

Čtěte více
31Bře

Second hive scale installed / Druhá úlová váha je instalována

We have already installed the second hive scale - in abandoned Hády quarry with diverse vegetation cover… / Instalovali jsme druhou úlovou váhu v opuštěném vápencovém lomu Hády, tedy v území s velkou druhovou pestrostí…

Čtěte více
29Bře

First spring flowers / První jarní květy

Spring is comming very slowly. Only few first flowers appear in sleeping nature. Among them Pulsatilla grandis, highly endangered NATURA 2000 species, which grows in two of our localities: Mokrá and Hády quarries... / Jaro přichází velmi pomalu. Jen několik málo květů se již objevuje ve stále ještě spící krajině. Mezi nimi je také koniklec velkokvětý, silně ohrožený, celoevropsky chráněný druh, který roste v obou našich sledovaných lomech – v Mokré i na Hádech...

Čtěte více
27Bře

First hive scale installed / První úlová váha je instalována

We have the first hive scale installed in Lažánky village. Next will follow… / Máme první úlovou váhu instalovánu na okraji malé obce Lažánky. Nalší budou brzy následovat…

Čtěte více
25Bře

Solitary bee traps installed / Včelí pasti byly nainstalovány

Why do we call them traps and not ‚bee houses‘? They are of standardised size and content, because we need to monitor exact differences between localities. / Proč je nazýváme pastmi a ne „včelími domky“? Mají standardizovaný tvar a obsah, protože pomocí nich potřebujeme sledovat rozdíly mezi lokalitami.

Čtěte více
23Bře

Fifth team member / Pátý člen týmu

Áďa became our important tester of bee traps. We have a new team member :-). // Áďa se stala významným prvním testerem našich hmyzích pastí. Je to nová posila našeho týmu.

Čtěte více
19Bře

Endangered honey bees? / Ohrožené včely?

This winter is rather extreme. Many beekeepers have lost their bee colonies due to late deep frosts… / Tato zima je v mnohém extrémní. Řada včelařů již ztratila mnoho včelstev kvůli letošním pozdním mrazům…

Čtěte více
18Bře

Phenological differences / Fenologické rozdíly

Three localities and one species (do you know its name?) immediatelly before flowering… / Tři lokality a jeden druh (poznáte jej?) těsně před rozkvětem…

Čtěte více
13Bře

First look inside the hive / První pohled do včelího úlu

Time lapse video of first flights of weakened bee colony by strong end of the winter with temperatures below -15°C taken inside the hive (2018/03/11) / Časosběrné video prvních proletů včelí kolonie oslabené poměrně drsným koncem zimy s teplotami pod -15°C pořízené uvnitř včelího úlu (11. 3. 2018).

Čtěte více
12Bře

Insect settlement / Hmyzí sídliště

Just we have finished 1800 flats for solitary bees. This settlement, if fully occupied, would support the housing for at least 10,000 residents. It is two times more than inhabitants of the pretty historical town Telč. / Právě jsme dokončili 1800 ubytovacích kapacit pro samotářské včely. Obsazením všech prostor bychom v tomto sídlišti umožnili ubytování nejméně pro 10 000 obyvatel. To je například asi dvojnásobek počtu obyvatel krásného historického města Telč.

Čtěte více
10Bře

Candy board

February has common Indian name Hunger Moon. And it is true especially during this mild winter. Everything froze and many bees died during last month of low temperatures (below -15 °C). In addition, it seems that the spring will be late and faster than before. However, bee colony needs some time to breed a brood and educate young bees to be prepared for a new season. How to help them?

Čtěte více
05Bře

Do you know, how much honey do bees eat over the year?

Bees themselves are the biggest honey consumers. They eat about 100 kg of honey over the year, which they collect during the growing season, mainly in May, June and July (in northern hemisphere). These months they also consume the highest amount of honey for the brood feeding…

Čtěte více
01Bře

Scale frame

Load cells of the hive scale will be installed bellow the back part of the hive. It is combined with two legs, which are necessary for hive stabilisation in the field …

Čtěte více
24Úno

Next progress in solitary bee housing

We have started to make traps, which will be installed in the field…

Čtěte více
20Úno

Successful pilot tests of ‚prefabricated building‘ for solitary bees

We are testing standardised design of solitary bee traps for the comparison of their density at different localities. But it seems that first potential inhabitant is too giant to occupy a free space…

Čtěte více
16Úno

Obligatory veterinary examination of bee debris

All beekeepers in the Czech Republic have to examine the level of Varroa mite infestation of their bees just in February. In addition, when they would like to move their hives at a new place in spring (as we will do it in Mokrá quarry), they must have all their bees veterinary tested for American foulbrood disease.

Čtěte více
13Úno

Fuel consumption and honey bee power

Bees are eating honey, warming up the hive and feeding first brood now. Thanks to first GSM scale we know, what the daily bee cluster consumption in winter is!

Čtěte více
10Úno

Brick pads

We have finished brick pads at each from three localities, where we will monitor hives…

Čtěte více
05Úno

Consultation with the expert

Ing. Antonín Přidal, Ph.D. is a biologist and bee expert working at Mendel University in Brno. He agreed with our consultation, how to plan monitoring of solitary bees at our localities…

Čtěte více
01Úno

Winter cleansing flight

The sun came out Today and the temperature reached 12 °C. And bees? We don't now if they are happy, but they look like. They left the hives for a quick bathroom break.

Čtěte více
29Led

Differences between localities

Landscape of the Mokrá quarry and its closed surroundings is compared with other two localities, where we will monitor our hives. As it can be seen from this comparison, all localities are rather different in diversity of biotopes…

Čtěte více
28Led

Prototype II of our electronics

Good look is a bonus. But even without it the electronics may also work without problems. Our open source project – GSM Hive Scale will be a great heart of our future monitoring. First prototype finished in September 2017 has already sent more than 60.000 measurements to the data storage system on internet (see http://www.vcelyvlomu.cz/en/localities/lazanky/). And the Prototype II is much better! It is designed to work only on batteries…

Čtěte více
23Led

Place for our hives

During a brief visit of the Mokrá quarry before Christmas 2017 Peter and I selected the best place for our future pair of monitored hives. And last week it was a time to return together. We fenced the area and prepared fixed pad for easy installation of monitoring system…

Čtěte více
21Led

Winter look inside the beehive

Winter is period of bee silence. Only a very weak noise is audible from each hive. Why? Honey bee colonies still have to regulate thermal conditions within their winter cluster. During the treatment by oxalic acid (varroa control) in December 2017 we sampled interesting infrared photographs of the interior of our hives…

Čtěte více
19Led

Our team

Let us to introduce ourselves. We are Lucka, Stáňa, Peter and Luboš – members of our team...

Čtěte více
18Led

First information about the project

Our team will observe the biodiversity of the Mokrá limestone quarry from an unusual angle. This project needed to be prepared for a long time before it started. We will be showing on-line charts of all monitored locatilites, software and details to the beekeeping methods, phenological records, comments to obtained informations and detailed results at separate web pages http://www.vcelyvlomu.cz, because this content cannot be published anywhere else. Follow us and see the project progress.

Čtěte více
17Led
Sdílet tento projekt