This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

Čtěte více
12Říj

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

Čtěte více
11Říj

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

Čtěte více
15Zář

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

Čtěte více
14Zář

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

Čtěte více
27Srp

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

Čtěte více
26Srp

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

Čtěte více
23Srp

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

Čtěte více
22Srp

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

Čtěte více
25Črv

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

Čtěte více
24Črv

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

Čtěte více
23Črv

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

Čtěte více
22Črv

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

Čtěte více
21Črv

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

Čtěte více
20Črv

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

Čtěte více
19Črv

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

Čtěte více
17Črv

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

Čtěte více
16Črv

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

Čtěte více
15Črv

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

Čtěte více
08Črv

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

Čtěte více
07Črv

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

Čtěte více
04Čer

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

Čtěte více
03Čer

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

Čtěte více
30Kvě

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Čtěte více
29Kvě

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

Čtěte více
26Kvě

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

Čtěte více
25Kvě

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

Čtěte více
24Kvě

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

Čtěte více
23Kvě

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

Čtěte více
23Dub

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

Čtěte více
22Dub

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

Čtěte více
20Dub

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

Čtěte více
13Dub

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

Čtěte více
12Dub

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

Čtěte více
11Dub

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

Čtěte více
06Dub

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

Čtěte více
04Dub

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

Čtěte více
03Dub

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

Čtěte více
02Dub

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

Čtěte více
01Dub

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

Čtěte více
31Bře

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

Čtěte více
28Bře

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

Čtěte více
27Bře

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

Čtěte více
24Bře

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

Čtěte více
23Bře

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

Čtěte více
22Bře

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

Čtěte více
19Bře