Univerzita Palackého v Olomouci, společnost Českomoravský štěrk, a.s., a Těžební unie zvou na seminář Přírodě blízká obnova – jak správně na to.

Seminář se uskuteční 5. října 2017 v čase od 9:00 do 14:15 v Olomouci (konvikt – UPOL, divadelní sál, Univerzitní 3, 3. patro).

Tématem semináře je přírodě blízká obnova z pohledu praktických aplikací, včetně nutných administrativních postupů. Zvláštní pozornost bude věnována „novým“ možnostem plynoucím z novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Seminář volně navazuje na předchozí obdobně zaměřenou akci, která se uskutečnila v únoru 2016 na stejném místě. 

Program:

8.00–9.00        Registrace účastníků

9.00–9.20        Zahájení semináře – moderuje Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. (Katedra rozvojových a environmentálních studií, PřF Univerzity Palackého Olomouc) a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s., Těžební unie)

9.20–9.40       Těžba štěrkopísku jako příležitost pro zvýšení biodiverzity na příkladu CHKO Litovelské Pomoraví - Ing. Michal Servus (Správa CHKO Litovelské Pomoraví)

9.40–10.00     Těžební prostory jako příležitost pro ochranu přírody - RNDr. Klára Řehounková, Ph.D (Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice)

10.00–10.20   Legislativní a administrativní podmínky pro přírodě blízkou obnovu - Ing. Jiří Klápště (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP ČR)

10.20–10.40   Diskuze

10.40–11.00   Přestávka

11.00–11.20   Ekologická obnova a podpora biodiverzity v průběhu těžby z pohledu nevládní organizace - přínosy a problémy - Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická)

11.20–11.40   Co brání častějšímu využití spontánní sukcese při obnově těžbou narušených míst? - Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

11.40–12.00   Možné postupy ekologických rekultivací těžeben nerostných surovin - Mgr. Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)

12.00–12.20  Pískovna Žízníkov a ropucha krátkonohá - Mgr. Radomír Studený a Mgr. Irena Waldhauserová (Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství)

12.20–12.40  Diskuze

12.40–13.25  Oběd

13.25–13.45  Rekultivace a jejich možné úpravy z pohledu zákona o OZPF - RNDr. Milan Boukal, Ph.D. (Krajský Úřad Pardubice, Odbor životního prostředí a zemědělství)

13.45–14.05  Přírodě blízká obnova – praxe v těžební firmě - Ing. Kamila Botková (Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci, Českomoravský štěrk a.s.)

14.05–14.15 Diskuze

14.15            Ukončení semináře

 

Zástupci státní správy a samosprávy a studenti: zdarma, ostatní účastníci: 400,- Kč. Poplatek zahrnuje organizační zajištění akce a občerstvení. 

Organizační zajištění akce: Šárka Koníčková - konickova@tezebni-unie.cz , +420 602 226 305

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Jednoduché přihlášení stačí provést elektronickou cestou zde.  

 

A protože se téma úzce dotýká naší soutěže, na semináři najdete stánek QLA a koordinační tým Vám bude k dispozici pro zodpovězení Vašich otázek.

 

Těšíme se s Vámi na viděnou!