Další z řady exkurzí pro zájemce o soutěž Quarry Life Award proběhla 28.6. v kamenolomu Olšany, resp. v jeho části Koprovka, ve které již neprobíhá těžba, ale rekultivace. Dopolední exkurze se zúčastnilo celkem 54 studentů a 6 kantorů z gymnázia Kpt. Jaroše z Brna a Gymnázia Vyškov. Gymnazisti z Vyškova se do soutěže zapojili již v roce 2016 a zvítězili tehdy s projektem z kamenolomu Opatovice v národní soutěži. Odpolední exkurze se zúčastnilo 5 obyvatel Olšan a blízkého okolí.

Po prvotní kontrole ochranných prostředků a představení bezpečnostních pravidel pro vstup do lomu byli účastníci na několika stanovištích postupně seznámeni s vlastním specifickým prostorem kamenolomu, jeho historií i současností, s technologií úpravy kameniva, se způsoby rekultivace obecně a spojitosti s ochranou přírody.

V Olšanech se těžila moravská droba, v části Koprovka byla těžba ukončena v r. 1998, poté proběhla technická rekultivace za použití výpěrků vznikajících ve stále aktivní části lomu, kde probíhá praní kameniva. Lom začal v neaktivních částech spontánně zarůstat. Po ukončení ukládky výpěrků navázala na tento stav v r. 2019 biologická rekultivace. Ta se zaměřuje na podporu žádoucích společenstev a eliminaci invazivních druhů jako je trnovník akát, třtina křovištní nebo křídlatka japonská. Cílem selektivních vyřezávek a i chemické likvidace zmlazení je podpora stanovištně vhodných druhů jako jsou borovice, modříny, břízy, třešně, vrby a další. V lomu byly rozšířeny existující periodické tůně a travinnobylinný porost byl ve spolupráci s odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně podpořen mulčováním čerstvě posečenou biomasou z druhově bohatých luk Hádů u Brna.

Účastníci exkurze měli jedinečnou možnost vidět zcela prakticky několik metod přírodě blízké rekultivace. Na závěr exkurze byla představena soutěž Quarry Life Award a zájemci byli vyzváni k aktivnímu zapojení.