Pravidla uvedená níže platí pro 4. ročník Quarry Life Award (2017/2018). Tato stránka bude aktualizována, jakmile začne 5. ročník soutěže v roce 2020.

Do 4. ročníku soutěže Quarry Life Award se lze přihlásit od 15. května do 20. listopadu 2017. Návrhy projektů musí být na webových stránkách zaregistrovány do 20. listopadu do 11 hodin. Dne 1. prosince 2017 bude oznámeno, které projekty postoupily do realizační fáze soutěže. Národní i mezinárodní vítězové budou vyhlášeni a zveřejněni během podzimu roku 2018.

Projektový tým

Projekty mohou realizovat jak jednotlivci, tak týmy. Každý se může zúčastnit soutěže sám nebo jako člen týmu, ale může pracovat pouze na jednom projektu. Jednotlivec nebo člen týmu smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý tým si musí zvolit vedoucího projektu, který se zároveň stane kontaktní osobou v rámci soutěže.

Zaměstnanci skupiny HeidelbergCement a zaměstnanci provozoven skupiny se soutěže nemohou zúčastnit. Zaměstnanci ovšem mohou hlasovat pro své oblíbené projekty během veřejného hlasování.

Pokud jednotlivec nebo tým již pracuje na projektu zaměřeném na biodiverzitu v lomu nebo na pískovně skupiny HeidelbergCement, který byl zadán nebo zahájen před začátkem soutěže, nesmí se do soutěže přihlásit. Pokud se však tentýž projekt dodatečně rozšiřuje o nový aspekt biodiverzity v roce 2018, lze takto pozměněný projekt přihlásit.

Návrh projektu: Registrace do 20. listopadu 2017

Přihlásit návrh projektu je snadné. Tři kroky k jednoduchému přihlášení projektu:

1.  Zvolte si kategorii projektu a vypracujte návrh projektu dle Vašich nápadů

Ve 4. ročníku jsou projekty rozděleny do dvou skupin, a to na projekty výzkumné a projekty veřejné komunitní.

Výzkumné projekty:
Hledáme vědecké projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou.

Tyto projekty jsou určeny zejména pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Kategorie projektů výzkumných jsou:

 • Péče o biodiverzitu
 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Za hranicemi lomu

Veřejné komunitní projekty:
Zaměřujeme se na projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a naše aktivity s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech.

Tyto projekty jsou vhodné pro všechny jednotlivce a organizace (školy, neziskové a ekologické organizace, kluby mládeže,...), ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale s velkou láskou k přírodě.

Kategorie veřejných komunitních projektů jsou:

 • Biodiverzita a vzdělávání
 • Propojení lomů a místní komunity
 • Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

 
2. Vyberte si lokalitu

Quarry Life Award probíhá v lomech a pískovnách skupiny HeidelbergCement. Doporučujeme si nejprve prohlédnout seznam zúčastněných lomů a pískoven, abyste si vybrali nejvhodnější místo pro Váš návrh projektu.

Na stránce každého ze zapojených lomů nebo pískovny naleznete popis místa, habitatu, místní flóry a fauny, stejně jako informace o dřívějších i probíhajících projektech zaměřených na přírodu.

Chcete-li si ověřit, které lomy a pískovny jsou zapojeny do 4. ročníku soutěže, podívejte se do sekce "zúčastněné lomy".

3. Registrujte Váš návrh projektu

Chcete-li zaregistrovat svůj návrh projektu, musíte si založit účet přes sekci "Přihlášení". Poté budete vyzváni k vyplnění dalších informací do Vašeho profilu.

Vyplňte formulář návrhu projektu a popište myšlenku projektu tak, že vysvětlíte cíle projektu, metodiku, akce a aktivity, přidanou hodnotu pro přírodu, veřejnost, těžební místo a společnost, zúčastněné osoby nebo skupiny, časový plán projektu a rozpočet.

Chcete-li si připravit návrh projektu bez připojení na internet, šablona návrhu je dostupná v části "Návrh projektu" pod "Podívat se na pokyny k návrhu".

Návrhy projektů lze zaregistrovat v angličtině a ve Vašem mateřském jazyce. Angličtina je požadována pro účast v mezinárodní úrovni soutěže.

Registrace projektů probíhá do 20. listopadu 2017 do 11. hodin. 

Výběr projektů (1. prosince 2017)

Porotci každé národní soutěže vyberou nejpozději do 1. prosince 2017 celkem 6 nejlepších návrhů projektů (tři projekty výzkumné a tři projekty veřejné komunitní). Výběr poroty bude vycházet z následujících kritérií:

Pro výzkumné projekty:

 • Navrhovaná metodika
 • Proveditelnost projektu
 • Inovace a kreativita
 • Přidaná hodnota pro vědu 
 • Přidaná hodnota pro těžební místo
 • Navrhované sdělení výsledků projektu
 • Zapojení místních zúčastněných stran

Pro veřejné komunitní projekty:

 • Vzdělávací hodnota a zvyšování obecného povědomí
 • Přidaná hodnota pro místní komunitu
 • Zapojení místních zúčastněných stran
 • Přidaná hodnota pro těžební místo
 • Proveditelnost projektu
 • Navrhovaná metodika
 • Inovace a kreativita

Poté, co národní porota vybere šest návrhů projektů, „návrhy“ se oficiálně stanou „projekty“.

Realizační fáze (leden – září 2018)

Každý projekt bude mít na internetových stránkách svůj blog pro zveřejňování aktualit, objevů, videí a fotografií. Doporučujeme soutěžícím používat tyto blogy a pravidelně je aktualizovat. Nejenže přináší publicitu kolem práce soutěžících, ale také umožňuje národním a mezinárodním porotcům sledovat projekt (před a po návštěvě lokality). Příspěvky v angličtině jsou doporučeny kvůli zájmu mezinárodního publika a kvůli mezinárodní porotě.

Všechny projekty se budou účastnit veřejného hlasování. Toto veřejné hlasování ovšem nerozhoduje o tom, kdo bude vítězem soutěže, a nemá vliv na hlasování poroty. Hlasování veřejnosti zviditelní práce soutěžících a přispěje k předání zkušeností s komunitou Quarry Life Award. Vítězové veřejného hlasování budou oznámeni na webových stránkách a sociálních sítích po skončení výzkumného období a během slavnostních vyhlášení.

Projekty budou moci získat na základě rozhodnutí skupiny HeidelbergCement malý finanční příspěvek, který se může lišit v jednotlivých zemích. Jakákoliv další požadovaná podpora by měla být zahrnuta v návrhu projektu. Poskytnuté prostředky musí být užity pouze pro účely projektu.

Před zahájením jakékoliv práce v lomu obdrží všichni soutěžící pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se těmito nařízeními a požadavky řídit. Účastník soutěže, který nebude nařízení pro ochranu zdraví a bezpečnosti dodržovat, bude ze soutěže ihned vyřazen (v případě týmu bude ze soutěže vyřazen celý tým). Dbejte na vlastní bezpečnost

Závěrečná zpráva projektu: Předložení do 20. září 2018

Závěrečná zpráva projektu by měla mít maximálně 10 stran + přílohy (bakalářské nebo diplomové práce, odkazy, seznamy druhů, mapy, kresby, obrázky). Závěrečné zprávy by měly obsahovat následující dokumenty:

Výzkumné projekty:

 • Abstrakt (max. ½ strany)
 • Úvod

  • U projektů, které staví na předchozím projektu, napište souhrn aktivit, které byly dokončeny již v předchozím projektu.
  • Cíle projektu.
 • Metody: vyžaduje se detailní popis metod uplatněných v rámci projektu.
 • Cíle: výsledky projektu by měly být nastíněny a odlišeny od diskuse.
 • Diskuse:

  • Výsledky by měly být analyzovány a projednány s ohledem na region/zemi a také s přihlédnutím k jiným publikacím.
  • Jeden odstavec by měl vymezit přidanou hodnotu projektu pro vědu, pro danou lokalitu nebo pro společnost.
  • Doporučení a pokyny pro budoucí implementaci a vývoj projektu v dané lokalitě.
 • Závěry: krátké shrnutí výsledků a diskuse

Veřejné komunitní projekty:

 • Abstrakt (max. ½ strany)
 • Úvod

  • U projektů, které staví na předchozím projektu, napište souhrn aktivit, které byly dokončeny již v předchozím projektu.
  • Cíle projektu.
  • Popis: krátký popis lokality a členů týmu a uvedení zacílení projektu
 • Akce a aktivity: podrobný popis plánovaných nebo realizovaných akcí a informačních aktivit pro vypracování projektu, seznam zúčastněných stran.
 • Diskuse:

  • Týmy by měly diskutovat o kladech a záporech projektu a představit si zkušenosti.
  • Jeden odstavec by měl vymezit přidanou hodnotu projektu pro vědu a pro lom nebo společnost.
  • Doporučení a pokyny pro budoucí implementaci a vývoj projektu v dané lokalitě.
 • Závěry: krátké shrnutí výsledků a diskuse.
 • Jazyk: Závěrečná zpráva musí být napsána v angličtina a ve Vašem jazyce, angličtina je požadována pro účast v soutěži o mezinárodní ceny.

Vyhodnocení projektů - Vítězové 4. ročníku

Všechny projekty budou zároveň hodnoceny jak národní, tak mezinárodní porotou, které následně udělí národní a mezinárodní ceny. Národní vítězové budou vyhlášeni během října až listopadu roku 2018 a mezinárodní vítězové budou vyhlášeni v prosinci 2018.

Všichni porotci budou projekty hodnotit dle stejných kritérií, jaká jsou doporučena pro výběr projektů k realizaci. Porotci porovnají všechny projekty s ohledem na vědeckou přesnost, metodiku, přidanou hodnotu pro těžební lokalitu, společnost a místní komunitu, zvyšování povědomí o ekologii těžebních míst a vliv na zúčastněné strany.

Důležitým rozdílem mezi národním a mezinárodním hodnocením je to, že mezinárodní ceny se týkají projektů, jejichž výsledky či výstupy lze uplatnit i na jiných lokalitách a které mohou mít dlouhodobý pozitivní vliv.

Jedinečnost myšlenky projektu bude společně s kreativitou důležitým faktorem při hodnocení projektů. Kromě toho musí být projekt proveditelný a realistický. Musí být zaměřen na podporu biodiverzity, zvyšování znalostí o biodiverzitě, rozšiřování rostlinných nebo živočišných stanovišť a jednotlivých druhů v těžebních místech a na otázky ochrany přírody. Projekt bude posouzen z hlediska podpory vzdělávání a výuky, zapojení zainteresovaných osob a toho, zda biologické údaje rozšiřují databázi dat skupiny HeidelbergCement a zda jsou použitelné pro rozvoj plánů managementu biodiverzity.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte koordinátora soutěže

Zaregistrujte se nyní     Registrace projektů probíhá do 20. listopadu 2017 do 11 hod.