1. Registrace

Otevřením uživatelského účtu na internetové stránky soutěže Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) vyjádřujete souhlas s Pravidly a podmínkami soutěže a se zapojením do soutěže, která se řídí těmito pravidly a podmínkami.

2. Definice

“Kategorie” jsou skupiny témat, kterých se projekty budou týkat. Do oblasti výzkumných projektů se řadí kategorie Péče o biodiverzitu, Výzkum druhů a jejich stanovišť a Za hranicemi lomu. Do oblasti veřejných komunitních projektů patří kategorie Biodiverzita a vzdělávání, Propojení lomů a místní komunity a Studentský projekt.

“Soutěž” označuje jak národní soutěž (resp. národní kolo soutěže), tak i mezinárodní soutěž (resp. mezinárodní kolo soutěže) Quarry Life Awards.

“Soutěžící” je osoba nebo skupina osob, kterou pojí jeden soutěžní návrh projektu, účastnící se soutěže.

 “Finančním příspěvkem” se rozumí finanční příspěvek poskytnutý skupinou HeidelbergCement pro částečnou kompenzaci nákladů spojených s výzkumnou fází soutěže. Za poskytnutí finančního příspěvku soutěžícímu bude v každém národním kole soutěže odpovědný Národní koordinátor. Výše finančního příspěvku bude na uvážení skupiny HeidelbergCement.

“Mezinárodní soutěž” je soutěž popsaná v bodu 8.

“Mezinárodní vítězové” jsou vybraní vítězní soutěžící mezinárodního kola soutěže (vítězové 6 kategorií a 1 vítěz hlavní ceny, jak je popsáno v bodu 12.2).

“Skupina HeidelbergCement” znamená jak HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Německo), tak i Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussee de la Hulpe, Brusel 1180, Belgie.

“Porota” je jak mezinárodní porota, tak jedna z národních porot, jak je popsáno v bodu 7 těchto Pravidel a podmínek.

“Národní soutěž” je soutěž v jednotlivých zemích nebo ve více zemích (v některých případech), jak je uvedeno v bodu 6.

“Národní vítězové” jsou vítězové národního kola soutěže, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě v oblasti výzkumných nebo veřejně komunitních projektů.

“Zúčastněné projekty” znamenají 6 nejlepších návrhů projektů vybraných porotou, které se smí zúčastnit výzkumné fáze.

“Cena/y” znamená peněžité ocenění předané národním vítězům a mezinárodním vítězům.

“Návrhy projektů” jsou úvodní návrhy projektů předložené soutěžícími do soutěže (popsané v sekci Jak se zúčastnit).

“Závěrečné zprávy” jsou závěrečné zprávy projektů předložené soutěžícími, jejichž návrhy projektu byly vybrány mezi „Šest nejlepších návrhů“ v dané zemi (jak je popsáno v sekci Jak se zúčastnit).

“Výzkumná fáze” je období, kdy soutěžící, jejichž projekty byly vybrány jako „zúčastněné projekty“, mohou začít realizovat své nápady. Tato fáze probíhá od ledna 2018 do 20. září 2018.

“Oblast” je skupina kategorií projektů. V roce 2018 jsou definovány dvě oblasti projektů, a to Výzkumné projekty a Veřejné komunitní projekty.

“Pravidla a podmínky” se rozumí tato pravidla a podmínky.

“Šest nejlepších návrhů” je definováno v bodu 7.7.

“Lom” nebo “Lomy” je jakýkoliv lom nebo pískovna, které jsou zapojeny do soutěže.

3. Způsobilost

3.1 Soutěžící mohou být buď jednotlivci nebo týmy.

(a) Týmy si musí zvolit pouze jednu národní soutěž, jmenovat vedoucího projektu, který bude hlavní kontaktní osobou, a všichni členové týmu musí být způsobilí podle těchto Pravidel a podmínek.

(b) Jednotlivec si musí zvolit pouze jednu národní soutěž a může se zúčastnit pouze s jedním projektem, a to buď sám nebo jako člen týmu.

(c) Jednotlivci a týmy se nemohou účastnit více soutěží.

3.2 Spolupráce s  nadacemi a neziskovými organizacemi je povolena. Tato spolupráce však musí být  při přihlášení do soutěže oznámena.

3.3 Zaměstnanci skupiny HeidelbergCement, jakož i zaměstnanci společností patřících do skupiny HeidelbergCement, se nesmí účastnit soutěže.

4. Návrhy projektů a zprávy projektů

4.1 Návrhy projektu musí být:

(i) možné provést v době od ledna 2018 do září 2018;

(ii) registrovány do 20. listopadu 2017;

(iii) v souladu s pokyny sekce Jak se zúčastnit.

4.2 Pokud jednotlivci nebo týmy již pracují na projektu zaměřeném na biodiverzitu, který byl zadán nebo zahájen před začátkem soutěže, nesmějí se do soutěže s tímto již probíhajícím projektem přihlásit. Bude-li však tento projekt v roce 2018 rozšířen nebo dále rozvinut tak, aby zahrnoval nové aspekty biodiverzity, pak může být tento projekt do soutěže přijat dle výhradního uvážení skupiny HeidelbergCement.

4.3 Národní porota přezkoumá všechny předložené návrhy projektů a závěrečné zprávy, přičemž pokud nesplní požadavky těchto pravidel a podmínek, mohou být dle výhradního uvážení skupiny HeidelbergCement ze soutěže vyřazeny.

5. Jak se zúčastnit

5.1 Sekce „Jak se zúčastnit” odkazuje na pokyny pro soutěž Quarry Life Award, které jsou k dispozici zde.

5.2 Přestože se skupina HeidelbergCement bude snažit udržet pokyny sekce Jak se zúčastnit neměnné po celou dobu trvání soutěže, může se ukázat jako nezbytné změnit, přizpůsobit nebo odstranit stávající pravidla, případně zavést nová pravidla. Proto si skupina HeidelbergCement vyhrazuje právo na změnu pokynů sekce Jak se zúčastnit. Je nezbytné, aby soutěžící před předložením dokumentů zkontrolovali pokyny sekce Jak se zúčastnit a ujistili se tak, že činí v souladu s pokyny..

 

6. Národní soutěže (národní kola soutěže)

6.1 Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné národní soutěže.

6.2 Každý zúčastněný lom bude přiřazen ke konkrétní národní soutěži. Každý návrh projektu se musí vztahovat pouze k jednomu lomu přiřazenému k jedné národní soutěži.

6.3 Národní soutěž, do které soutěžící předloží svůj návrh projektu, bude stanovena podle lomu, kterého se návrh projektu týká. Soutěžící však mohou předložit návrh projektu pro lomy pouze v zemi svého bydliště (výjimka je možná pro nadnárodní soutěže a/nebo po schválení národním koordinátorem). Pro účely určení národní soutěže, do které se soutěžící přihlásil, není jeho národnost směrodatná.

6.4 Vítězové národní soutěže budou vybráni národní porotou dané země.

6.5 Národní soutěž může být pořádána i pro více zemí. Pro účely udělování cen si skupina HeidelbergCement vyhrazuje právo sloučit několik lomů v různých zemích do jedné národní soutěže. Ceny pak budou uděleny za celou národní soutěž a ne v každé jednotlivé zemi, které se národní soutěž týká.

7. Poroty

7.1 Úkolem každé národní poroty bude vybrat výherce v každé národní soutěži.

7.2 Při hodnocení bude porota vycházet z „Oblastí“, „Kategorií“ a „Vyhodnocení projektů“, uvedených v sekci Jak se zúčastnit.

7.3 Národní a mezinárodní poroty budou jmenovány, kontrolovány a v případě nutnosti nahrazeny dle výhradního uvážení skupiny HeidelbergCement.

7.4 Pro každou národní soutěž bude sestavena národní porota. Národní porota může zahrnovat odborníky v oblasti biodiverzity se specifickými znalostmi problematiky regionálních stanovišť a druhů, manažery skupiny HeidelbergCement pro posouzení proveditelnosti, a další osoby, které se rozhodne jmenovat skupina HeidelbergCement. Členové národní poroty budou hovořit místním jazykem i anglicky.

7.5 Pro mezinárodní soutěž bude jmenována mezinárodní porota, která vybere mezinárodní vítěze.

7.6 Každá porota si může dle vlastního uvážení vybrat metody a způsoby, kterými se bude při vyhodnocení řídit. V rámci kritérií pro výběr projektů uvedených v části Jak se zúčastnit, porota je oprávněna rozhodovat dle vlastního uvážení.

7.7 V prosinci 2017 vybere každá národní porota šest nejlepších návrhů projektů, které budou odsouhlaseny k realizaci („šest nejlepších návrhů“). Šest nejlepších návrhů může mít právo na finanční příspěvek na částečné pokrytí projektových nákladů. Všech šest nejlepších návrhů bude oznámeno ve stejný měsíc.

7.8 Na podzim roku 2018 předá každá porota ceny jednotlivcům nebo týmům na 1. a 2. místě, které podle jejího rozhodnutí předložili do národní soutěže nejlepší a druhý nejlepší projekt. 1. a 2. místo bude uděleno zvlášť projektům výzkumným a zvlášť projektům veřejným komunitním.V této fázi budou vzaty v úvahu pouze návrhy odsouhlasené k realizaci podle odstavce 7.7.

7.9 V hlasování veřejnosti lze hlasovat pro všechny projekty. Toto veřejné hlasování nicméně nerozhoduje o tom, kdo bude vítězem Soutěže a nemá vliv na hlasování poroty.

8. Mezinárodní soutěž

8.1 Aby se mohlo šest nejlepších návrhů národní soutěže zúčastnit mezinárodní soutěže, musí být tyto návrhy projektů předloženy  rovněž v anglickém jazyce (pokud již nebyly v anglickém jazyce registrovány). Není možné přihlásit se pouze do Mezinárodní soutěže, každé přihlášení bude přiděleno Národní soutěži podle bodů 6.2 a 6.3.

8.2 Porota mezinárodní soutěže vyhodnotí všech šest nejlepších návrhů odsouhlasených k realizaci v každé Národní soutěži dle bodu 7.7. Do konce prosince 2018 vybere mezinárodní porota mezinárodní vítěze.

9. Komunikace

Přímo kontaktováni budou pouze předkladatelé šesti nejlepších návrhů z každé země. Oznámení pak bude doručeno pouze vítězům mezinárodní soutěže a národních soutěží. Skupina HeidelbergCement se pokusí zkontaktovat všechny soutěžící, aby je informovala o tom, zda byl jejich návrh úspěšný či 

10. Publikace šesti nejlepších projektů, národní a mezinárodní vítězové a vítězové hlasování veřejnosti,  ochrana osobních údajů třetích stran

10.1. Soutěžící by si měli být vědomi toho, že všechna data nahraná v rámci uživatelského účtu během soutěže a v závěrečných zprávách šesti nejlepších projektů budou veřejně dostupná na webových stránkách Quarry Life Award. Tyto údaje a závěrečné zprávy nemusí zahrnovat osobní údaje soutěžících nebo třetích stran. Nicméně, pokud jsou zahrnuty osobní údaje, HeidelbergCement má oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů, protože skupina HeidelbergCement pomocí Quarry Life Award ukazuje své úsilí o udržitelnost veřejnosti, a proto musí na webových stránkách Quarry Life Award prezentovat současné i minulé soutěže. Ze stejného důvodu má společnost HeidelbergCement oprávněný zájem publikovat jména a obrazy národních a mezinárodních vítězů a také vítězů veřejného hlasování, včetně předložení těchto osobních údajů vnitrostátnímu i mezinárodnímu tisku.

10.2 Pokud data a   stažené dokumenty, a/nebo návrh projektu, obsahují osobní údaje jiných osob, musí se soutěžící  ujistit, že všechny dotčené osoby souhlasí se zpracováním jejich osobních údajů námi. To zahrnuje nejen ukládání na našich serverech, zpřístupnění mezinárodním a národním koordinátorům, jakož i národním a mezinárodním členům poroty, ale také zpřístupnění těchto osobních údajů veřejnosti a uchovávání a zpřístupnění v archivu našeho veřejného webu. Soutěžící bere na vědomí, že můžeme být  nuceni  smazat osobní údaje  nebo informace, pokud nás o to někdo požádá. Osobní údaje zahrnují fotografie, na kterých mohou být  konkrétní osoby rozpoznány, resp. identifikovány.

11.Práva duševního vlastnictví, publikační práva

11.1 Předložením návrhu k účasti v soutěži soutěžící výslovně prohlašují a odpovídají za to, že všechny součásti jejich návrhu projektu, projektu a závěrečné zprávy;

(i) jsou původními výtvory a

(ii) neporušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, práv na ochranné známky, know-how, obchodní tajemství či patenty a jiných práv na soukromí a zveřejnění ve vlastnictví jiných osob, ani jiná práva třetích osob. Jakékoliv porušení práv duševního vlastnictví, zneužití nebo plagiátorství jiného díla v jakékoliv podobě či stavu bude mít za následek okamžité vyřazení ze soutěže a zánik práva na ocenění, uznání a udělení cen.

(iii) Veškerá práva na duševní a průmyslové vlastnictví související s předloženou dokumentací zůstanou majetkem soutěžících, avšak fyzické a elektronické položky, předložené skupině HeidelbergCement, se stanou majetkem skupiny HeidelbergCement a po soutěži nebudou vráceny. To zahrnuje i všechny návrhy projektů, závěrečné zprávy a jinou předloženou dokumentaci, která je podle těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu vyřazena za soutěže.

(iv) Předložením dokumentůdávají soutěžící skupině HeidelbergCement a společnostem patřícím do skupiny HeidelbergCement neomezené právo a povolení zveřejnit, využívat, kopírovat, upravovat, distribuovat a veřejně prezentovat návrhy projektů, závěrečné zprávy a jinou předloženou dokumentaci (a veškeré informace v nich obsažené) k jakémukoliv účelu, včetně prezentace na internetových stránkách skupiny HeidelbergCement a společností patřících do skupiny HeidelbergCement, a to bez jakéhokoliv poplatku či odměny pro soutěžícího kromě té možnosti, že porota může soutěžícímu udělit národní nebo mezinárodní cenu.

(v) Všichni soutěžící souhlasí s tím, že skupina HeidelbergCement a společnosti patřící do skupiny HeidelbergCement mohou používat výsledky výzkumu obsažené v jejich návrzích a v konečných výzkumných projektech k vlastní realizaci ze strany těchto společností, a to bez jakéhokoliv poplatku či odměny.11.2 Soutěžící souhlasí s tím, že veškeré materiály, které nahrají na internetové stránky, nebudou obsahovat viry, malware, spyware ani jiné podobné elektronické programy, které by mohly poškodit systém nebo porušovat zákony o ochraně soukromí.

11.3 Soutěžící  se zavazují, že v případě jakékoliv škody vzniklé porušením odstavce 11.1 nebo způsobené nahráním škodlivého softwaru popsaného v odstavci 11.2 odškodní skupinu HeidelbergCement bez ohledu na to, zda škodlivý software nahráli vědomě či nevědomě.

12. Vyřazení ze soutěže

12. Vyřazení ze soutěže

12.1 Aniž by byla omezena obecná platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel a podmínek, budou odstavce 5.3, 6.2 a 6.3 představovat důvody, na jejichž základě může být soutěžící ze soutěže vyřazen.

12.2 Před zahájením jakékoliv aktivity v lomu budou soutěžící vedením konkrétní provozovny při informativní schůzce informováni o ochraně zdraví a bezpečnosti v dané lokalitě. Všichni soutěžící souhlasí s tím, že se budou řídit nařízeními a požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti v dané lokalitě. Soutěžící, který nebude tato nařízení a pokyny dodržovat, bude ze soutěže ihned vyřazen.

12.3 Každý soutěžící, který použije finanční příspěvek na projektové náklady k záležitostem, které přímo nesouvisejí se soutěží, bude dle uvážení skupiny HeidelbergCement ze soutěže vyřazen a bude povinen vrátit celý příspěvek nebo jeho část, dle rozhodnutí skupiny HeidelbergCement.

12.4 Soutěžící vyřazený ze soutěže nemůže obdržet žádnou cenu.

12.5 Soutěžící, o kterém bude do jednoho roku od oznámení cen zjištěno, že během soutěže zavdal důvody k vyřazení ze soutěže, může být dle uvážení skupiny HeidelbergCement ze soutěže vyřazen se zpětnou platností. Součástí tohoto vyřazení může být odnětí ceny nebo jiné odměny a povinnost vrátit všechny ceny či finanční příspěvky. Právo skupiny HeidelbergCement může být uplatněno dle vlastního uvážení této společnosti.

13. Ceny

13.1 Vítězové národních soutěží obdrží následující ceny:

Výzkumné projekty:

  • 1. místo: 5 000 €
  • 2. místo: 2 500 €

Veřejné komunitní projekty:

  • 1. místo: 5 000 €
  • 2. místo: 2 500 €

13.2 Vítězové mezinárodní soutěže obdrží cenu ve výši 10 000 € v každé z následujících kategorií:

- Péče o biodiverzitu

- Výzkum druhů a jejich stanovišť

- Za hranicemi lomu

- Biodiverzita a vzdělávání

- Propojení lomů a místní komunity

- Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Hlavní cena: 30 000 € bude předána celkově nejlepšímu projektu.

13.3 Pro účely udělení ceny „Studentský projekt“ musí být všichni soutěžící studenti základních či středních škol (nebo jejich ekvivalentů, např. gymnázií). Na projektu nemohou pracovat bakaláři, magistři, kandidáti titulu PhD. nebo profesoři. Studenti mohou obdržet pokyny a zpětnou vazbu od svých učitelů a instruktorů, nicméně všechny práce musí být dílem samotných studentů. Pokud se skupina HeidelbergCement na základě vlastního uvážení domnívá, že předložený návrh projektu nebo závěrečná zpráva nejsou vypracovány samotnými studenty, nebudou takový předložený projekt nebo zpráva uznány způsobilými pro tuto cenu.

13.4 Koordinátor národní soutěže bude s vítězi komunikovat ohledně způsobu předání hotovosti. Pokud se národní soutěž koná v zemi, která nepoužívá euro jako úřední měnu, budou částky převedeny na místní měnu.

13.5 Finanční ceny budou předány do 2 měsíců od oznámení výhry soutěžícím.

14. Ostatní

14.1 Skupina HeidelbergCement si vyhrazuje právo převést jakákoliv práva či povinnosti plynoucí z těchto podmínek na kteroukoliv  dceřinou společnost, kterou má ve 100% vlastnictví. Skupina HeidelbergCement může převést jakákoliv svá rozhodovací práva plynoucí z těchto Pravidel a podmínek na fyzickou osobu či  osoby, které ji zastupují.

14.2 Bez ohledu na to, kde soutěžící sídlí, resp. kde má své bydliště z celosvětového hlediska, se tyto  podmínky řídí německým právem, nikoli právem jednotlivých zemí, ve kterých jsou pořádány národní soutěže [s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG)]. Závazné  předpisy na ochranu spotřebitele podle práva státu, v němž má zákazník, který je spotřebitelem, obvyklé bydliště, tím zůstávají nedotčeny. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která vstupuje do právního vztahu za účelem, který překračujejejí obchodní, podnikatelskou nebo profesní činnost.