24. 8. smo ponovo izašli na teren i napravili fotografije preostala dva pilot područja koja su označena na priloženoj slici, u predjelima ispod najniže etaže kamenoloma i predstavljaju vegetaciju oko puteva u kamenolomu. Sa ovim izlaskom na teren, završili smo prikupljanje podataka i sada možemo početi sa obradom istih i georeferenciranjem u QGIS-u.

On August 24, we made airshots of the remaining two pilot areas that are marked on first photo. Those are areas below the lowest quarry floor and they represent vegatation around quarry roads.
With this field trip we finished data gathering and now can start editing them and georeferencing in QGIS software.