Despite coltsfoot is a common plant and sometimes it is considered as a weed of ruderal stands, it may host many different insect species, when it flowers in March/April. As for example, we observed several times solitary bees from Andrenidae family inside flowers and other insects from Hymenoptera and Diptera orders.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přestože je podběl sám o sobě běžnou rostlinou, která je někdy považována za plevelný druh ruderálních (tedy člověkem narušovaných) stanovišť, může v průběhu časného jara, kdy kvete, hostit řadu bezobratlých. Uvnitř jeho květenství jsme pozorovali slunící se samotářské včely pískorypky a další druhy blanokřídlého a dvoukřídlého hmyzu.