This butterfly with the wingspan of 6 cm is distributed from lowlands to mountings. Mainly it inhabits the landscape with the mosaic of sunny meadows and deciduous forests. Although their populations are still numerous, their densities also decrease during last years, as it is visible in many other insects due to agriculture intensification. / Tento motýl s rozpětím křídel okolo 6 cm je rozšířen od nížin do hor. Zejména se mu líbí v krajině s mozaikou prosluněných luk a lesů. Přestože je u nás stále hojným, i on bohužel v posledních letech ustupuje, stejně jako zástupy dalšího hmyzu, kvůli intenzifikaci zemědělství.