Popis: 

Lom se nachází v blízkosti obce Loděnice na katastrálním území obcí Loděnice a Lužce, přibližně 10 km severovýchodně od Berouna a 25 km západně od Radotína.

Těžba vápence má v okolí obce Loděnice dlouhou historii, nejstarší záznamy pocházejí z roku 1520. V současné době se zde vápenec těží jako surovina pro radotínskou cementárnu a také jako kamenivo. Ložisko je tvořeno devonskými vápencovými vrstvami. Lom je v současné době otevřen pěti etážemi o výšce 10 – 15 m jako kombinace stěnového a jámového lomu, z toho tři etáže jsou zahloubeny.

Schválený dobývací prostor má plochu cca 44 ha, přičemž současná plocha lomu je přibližně 15 hektarů. Lom se nachází v prostoru bývalých lomů (Obecní, Záložanský a Cífkův) a je mimo CHKO Český kras.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Studie EIA na této lokalitě odhalila 215 druhů rostlin včetně dřevin. Jsou to především druhy vázané na vápencové podloží a doprovázející ruderální společenství. Studie nalezla dva druhy zvláště chráněné a 14 druhů uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategorii ohrožených druhů a druhů vyžadujících pozornost.

Na území lomu a v jeho nejbližším okolí bylo identifikováno 48 druhů obratlovců, z toho 1 druh obojživelníků, 2 druhy plazů, 39 druhů ptáků a 6 druhů savců. Žádné kriticky ohrožené druhy zde nebyly nalezeny.

Pokud se jedná o silně ohrožené druhy, byly zde identifikovány tři druhy obratlovců: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ropucha zelená (Bufo viridis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Z ohrožených druhů se zde vyskytuje rorýs obecný (Apus apus).

Probíhající projekty:

V lomu v současné době neprobíhají žádné projekty zaměřené na ochranu přírody nad rámec běžných postupů dobré praxe..