Popis: 

Štěrkovna Bytča leží v okrese Bytča, mezi řekou Váh a obcí Predmier, cca 1,5 km jihozápadně od města Bytča. Místní štěrkopísky jsou říční sedimenty, které zde uložila řeka Váh během kvartéru.

Rozsáhlejší těžba štěrkopísků probíhá v této lokalitě už od 50. let minulého století. Těžba je prováděna ve dvou etážích – nad a pod hladinou spodní vody.

Návrh rekultivace zohledňuje krajinný ráz okolí, včetně pohledových horizontů, a budoucí využití obcí Predmier. Po těžbě by mělo vzniknout několik vodních ploch s přírodně tvarovanými břehy. Část z nich by měla sloužit sportu a rekreaci, část jako klidové zóny pro přírodu, navazující na okolní přírodní biotopy. Ve štěrkovně již proběhla 1. etapa rekultivace.

Štěrkovna neleží v žádném chráněném území. Nedaleko leží CHKO Strážovské vrchy, zařazené též do soustavy NATURA 2000 jako ptačí oblast i evropsky významná lokalita. V okolí štěrkovny se nachází řada prvků ÚSES, vázaných zejména na vodní biotopy.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Většinu okolí pískovny tvoří druhově chudé polní monokultury. Nejbližším přírodně hodnotným územím je řeka Váh s přilehlou pobřežní vegetací a bývalá štěrkovna ležící severovýchodním směrem.

Převážnou část území štěrkovny zaujímají vodní plochy. Výška hladiny v jezerech je ovlivňována kolísáním hladiny v korytě Váhu a dešťovými srážkami. Druhové složení okolí se odráží i v druhovém složení štěrkovny. Na březích se vyskytuje hlavně ruderální a synantropní vegetace, místy se objevují i některé běžné luční druhy. Na vlhkých místech a v okolí vodní hladiny se vyvíjí litorální vegetace. Ojediněle se vyskytují první náletové dřeviny (zejména vrby). Také ve vodě se objevují první vodní rostliny. Na několika místech se však uchytily i druhy nepůvodní a invazní (zlatobýl, turanka, hvězdnice atd.). Přesto štěrkovna představuje biotopové zpestření v okolní kulturní krajině a v delším časovém horizontu se dá, vzhledem k blízkosti ekosystému Váhu, předpokládat migrace zajímavých druhů rostlin a živočichů. Ve štěrkovně např. bylo zaznamenáno nepravidelné hnízdění vzácné břehule říční.

Probíhající projekty

Ve štěrkovně v současné době neprobíhají žádné projekty zaměřené na ochranu přírody nad rámec běžných postupů dobré praxe.