Lom je umístěn v jižní části města Prahy. Celková plocha dobývacího prostoru je 14 575 m2 a z toho přibližně polovina leží v CHKO Český kras. V lomu zbývá k vytěžení cca 900 000 t cementářské suroviny. V platném plánu sanace a rekultivace se počítá s minimálními zásahy do stavu lomu po jeho dotěžení, tj. ponechání lomových stěn přirozené sukcesy a úpravou plata lomu (vytvoření prohlubní pro přirozené zatopení).

Lom je umístěn v jižní části města Prahy v městské části Praha 16 – Radotín. Lom nezasahuje do městské zástavby, ale západně se v jeho těsné blízkosti nachází osada Cikánka.

Kolem lomu vede místní komunikace Radotín – Zadní Kopanina. Východně od lomu ve vzdálenosti 1 km vede jižní část obchvatu Prahy.

V blízkosti lomu protéká Radotínský potok, který se v Radotíně vlévá do řeky Berounky.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Lokalita je tvořena vápencovou vrchovinou, která je rozčleněna údolními toky a vyskytuje se zde charakteristický vápnomilný biotop. Dominuje zde bukovo-dubový stupeň se značným zastoupením invazivních černých borovic.

V lokalitě se vyskytují jak chráněné druhy rostlin (hvězdnice chlumní Aster amellus OH, chrpa chlumní Cyanus triumfettii, plamének přímý Clematis recta, dřín obecný Cornus mas, koniklec luční Pulsatilla pratensis subsp. Nigricans, kavyl Ivanův Stipa joannis, kavyl sličný Stipa pulcherrima) tak i významné druhy (třezalka Hypericum elegans, sesel roční Seseli annuum, devaterníček šedý Rhodax canus).

V zastoupení fauny se jedná zejména o bezobratlé – chráněné druhy (ploskoroh pestrý Libelloides macaronius, otakárek feniklový Papilio machalon, otakárek ovocný Iphiclides podalirius, bělopásek Limenitis camilla, chrobák ozbrojený Otonteus armiger, roháč obecný Lucanus cervus) a obratlovce – chráněné druhy (ropucha obecná Bufo bufo, ropucha zelená Bufo viridis, ještěrka obecná Lacerta agilis, slepýš křehký Anguis fragilis, úžovka obojková Natrix natrix, úžovka hladká Coronela austriaca), 7 druhů zvláště chráněných ptáků a ze savců pouze chráněné veverka obecná Sciurus vulgaris.

V těsné blízkosti jsou chráněná území PR Radotínské údolí, NPP Cikánka, NPP Lochkovský profil, PP Radotínsko-Chucelský háj.