Kamenolom Hrabůvka je umístěn asi 5 km severozápadně od Hranic na Moravě a nachází se v katastru obcí Hrabůvka u Hranic, Lhotka u Hranic a Velká u Hranic v okrese Přerov.  Kamenolom je situován na severovýchodním okraji obce Hrabůvka. Komunikačně je napojen na silnici Hranice-Přerov a nádraží v Drahotuších.

Těženou surovinou je stavební kámen - kulmská droba, která je dále využívána k výrobě drceného kameniva. Těžba kamene se na ložisku provádí asi od roku 1900. V současné době je ložisko otevřeno stěnovým lomem se 7 etážemi. 

Projekty v rámci soutěže Quarry Life Award by měly směřovat na okrajové části dobývacího prostoru, obzvláště vhodným zájmovým územím je výsypka v J části a nové terénní úpravy podél dálničního tělesa.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Kamenolom a přilehlé manipulační plochy představují celou řadu především suchých biotopů, nicméně jejich podrobné zmapování prozatím neproběhlo.

Jako přirozená vegetace, která by se v DP a jeho okolí vyvinula v případě ukončení zásahů člověka, jsou předpokládána společenstva dubohabřin a lipových doubrav. Z lokalit soustavy NATURA 2000 se v blízkém okolí nevyskytují Ptačí oblasti ani Evropsky významné lokality.

V rámci chráněných či jinak významných druhů bezobratlých se podařilo zběžným faunistickým průzkumem území zdokumentovat přítomnost několika zvláště chráněných druhů, např. zde byli zaznamenáni čmeláci, mravenci nebo svižník polní.

Probíhající projekty:

  • Projekt Medolomy: Spolupráce se Střední lesnickou školou v Hranicích