Popis: 

Vápencový lom Mokrá se nachází na jihovýchodním okraji Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, asi 15 km východně od Brna a 800 m severně od obce Mokrá-Horákov.  Vlastní dobývací prostor sestává ze tří částí, které se označují jako západní lom, střední lom a východní lom, někdy též nazývaný jako lom Břidla.

Těžební prostor sousedí se dvěma chráněnými územími Natura 2000 (Moravský kras I a Sivický les). Z geologického hlediska se v lomu nacházejí hlavně devonské vápence. Vytěžená hornina slouží jako vstupní surovina zejména pro výpal portlandského slínku a následně výrobu cementu v blízké cementárně Mokrá.

V souladu s plánem rekultivace a charakterem ložiska jsou pro skalnaté části doporučeny rekultivační techniky s regulovanou sukcesí. Pro dříve zalesněné území je doporučena jeho následná obnova, díky charakteru kamenitých území mohou vzniknout jezírka a mokřady.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Odborné průzkumy prokázaly výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů na loukách uvnitř lomu. Z těchto důvodů musí být současné i budoucí rekultivace prováděny jako přírodní.

Zalesněná krajina leží v oblasti (subacidofilních) středoevropských doubrav a částečně v oblasti lipo-habrových doubrav. Ve skutečnosti je oblast tvořena smíšeným lesem, kde jsou zastoupeny hlavně smrkové a borovicové kultury.

Probíhající projekty:

V minulých letech byl zpracován rozsáhlý projekt mapující možnosti zvýšení biodiverzity v lomu Mokrá bez negativního vlivu na těžbu a zpracování kamene. V rámci projektu byla uskutečněna analýza vegetačního krytu etáží, byl hodnocen potenciál bezprostředního okolí lomu Mokrá z hlediska zastoupení stepních, lesostepních a mokřadních rostlinných druhů, zkoumána stanoviště vhodná pro udržení či zvýšení biodiverzity. Navrhovaly se technické řešení budoucích deponií zeminy v prostoru lomu Břidla. V lomu je použita řada rekultivačních technik vedoucích k druhově pestrým rostlinným a živočišným společenstvům.