Popis: 

Pískovna se nachází asi 2 km jižně od obce Planá nad Lužnicí ve směru na Soběslav, v meandru řeky Lužnice na jejím pravém břehu. Pískovna je přístupná ze státní silnice Tábor - České Budějovice po 1 km dlouhé zpevněné lesní cestě.

Pískovna byla otevřena v roce 1997. Provozovna těží surovinu ze stěny, která je zčásti pod hladinou spodní vody. Při těžbě tak vzniká jezero důlní vody o průměrné hloubce 2-3 m.

Těžební prostor se nachází v blízkosti EVL Lužnice a Nežárka (CZ313106). Typické pro tuto EVL jsou polopřírodní až přírodní vodní toky v nivě, kde jsou vyvinuta mokřadní společenstva (tůně, vlhké louky, slatiniště, lužní lesy – olšiny, doubravy).

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Těžební prostor pískovny nabízí řadu různých biotopů jak mokřadního charakteru (břehy jezera, odkalovací jezírka, odvodňovací příkopy s pomalu tekoucí vodou) s typickou vegetací se zblochanem, rdestem a kalužníkem, tak vysýchavých písčin (břehy jezera, skládky, haldy), které představují vhodné prostředí především pro různé druhy hmyzu a pískomilné druhy rostlin. Čerstvě skryté plochy, těžené plochy a skládky materiálů jsou téměř bez vegetace. Lesnicky zrekultivované části jsou podrostem chudé, vysazeny byly převážně borovice a duby. Část rekultivací je v oplocenkách, které jsou v pravidelných intervalech přerušeny a umožňují tak průchod živočichů.

V okolí pískovny se nachází především hospodářské borové lesy s příměsí smrku, popř. místy i dubu, v podrostu s borůvkou, brusinkou a vřesem. Keřové patro je zastoupeno zmlazeným stromovým patrem s krušinou olšovou.

Probíhající projekty:

  • Podpora hnízdění břehule říční