Lom Pohled leží asi 6 km východně od Havlíčkova Brodu v údolí řeky Sázavy nedaleko obce Pohled. Řeka Sázava a železniční trať leží v těsné blízkosti SV okraje lomu.

Těžba kamene je v lomu prováděna od 40. let 20. století. Lom je v současnosti roztěžen v 6 etážích. Surovina se nepere, tedy nevznikají plochy výpěrkovišť. Východně od lomu probíhá skládkování frakce 0/4 (jižně od železniční trati). Na části skládek již proběhla lesnická rekultivace (S-Z okraj lomu).

V blízkosti těžebního prostoru se nenachází žádná chráněná území soustavy NATURA 2000. Cca 3 km západně až jihozápadně od lomu se nachází Evropsky významná lokalita Šlapačka a Zlatý potok a cca 4 km severozápadně probíhá hranice EVL Břevnický potok.

Popis prostředí, flóry a fauny: 

Vzhledem ke své geografické poloze, geologii a k tomu, že na většině ploch lomu probíhá těžba, je lom z hlediska biodiverzity poměrně chudý. Většina lomu je bez vegetace. Na svazích a při cestách, kde nedochází k pravidelnému narušování pojezdem nebo těžbou, se uchycují ruderální druhy a pionýrské dřeviny jako osika, bříza, vrba jíva a borovice. Ve starších porostech se objevuje také smrk a dub. Na některých místech se uchycují jednoleté druhy oligotrofních stanovišť. Na déle netěžených lomových stěnách se postupně rovněž uchycují pionýrské dřeviny, zejména bříza. Na vlhčích místech se objevují běžné vlhkomilné druhy. U provozní budovy je udržován sečený trávník.

Lom je zčásti lemován pruhem starších pionýrských dřevin (zejména bříza a osika). V okolí lomu se nachází převážně smrkové monokultury, výjimečně se objevuje i buk. Z jižní strany přiléhá k lomu pole, z východní ruderalizovaná niva Dlouhoveského potoka, přes kterou vede i násep s mostem staré železniční trati.           

Lomové stěny s ukončenou těžbou představují potenciálně zajímavý biotop pro hnízdění ptactva. 

Podrobný biologický průzkum nebyl v lomu prováděn.

Probíhající projekty:

  • V lomu v současné době neprobíhají žádné projekty zaměřené na ochranu přírody nad rámec běžných postupů dobré praxe.