Politika ochrany soukromí ve společnostech skupiny HeidelbergCement AG

Osoby odpovědné za zpracování osobních údajů na webových stránkách:

HeidelbergCement AG (dale jen “my”)
Zastoupená:

​Dr. Dominik von Achten, předseda představenstva
Dr. Lorenz Näger, místopředseda představenstva
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Jon Morrish
Ernest Jelito
​Chris Ward

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg
Německo

Telefon: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-Mail:  info@heidelbergcement.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete tím, že vyplníte formulář na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, např. e-mailem. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáváme na základě toho, jak užíváte naše webové stránky. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení), a v souladu s vnitrostátní právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V následujícím textu Vám podrobněji vysvětlíme, jak zpracováváme osobní údaje, a na základě kterého zákonného titulu. Níže Vám podrobně vysvětlíme, jaká máte práva, a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

2. Zpracování osobních údajů pro účely registrace do soutěže Quarry Life Award

Pro účast v soutěži Quarry Life Award a zřízení uživatelského účtu je vyžadován souhlas. Před podáním návrhu projektu musíte vytvořit svůj účet na stránce Quarry Life Award (https://www.quarrylifeaward.com). Pro vytvoření účtu nám musíte v prvním kroku sdělit pouze Vaši e-mailovou adresu.  Poté, co zadáte Vaši e-mailovou adresu do registračního formuláře, dostanete potvrzující e-mail, na který musíte kliknout a potvrdit Vaši registraci. Tento potvrzující e-mail je potřebný pro ověření Vás jako vlastníka Vámi vložené e-mailové adresy. Aniž byste kliknuli na odkaz, nemůžete být zaregistrováni. V tom případě automaticky vymažeme Vaši e-mailovou adresu v krátkém časovém intervalu.

Vaši e-mailovou adresu a Vaše přihlašovací heslo zpracováváme v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení pouze pro účely poskytnutí účtu na webových stránkách Quarry Life Award a k tomu, abychom Vám mohli zasílat zprávy potřebné pro Vaši účast v soutěži Quarry Life Award.

Po potvrzení Vaší registrace můžete vložit Vaše křestní jméno, příjmení, údaj o Vaší profesi, označení Vaší organizace/univerzity a zemi, za kterou se budete soutěže účastnit. Tyto údaje jsou potřebné pro Vaši účast a zpracování je tedy v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení.

Navíc veškerá data nahraná v rámci uživatelského účtu během soutěže a v závěrečných zprávách šesti nejlepších projektů budou veřejně dostupná na webových stránkách Quarry Life Award. Tyto údaje a zprávy o projektu nemusí zahrnovat osobní údaje soutěžících nebo třetích stran. Nicméně, pokud jsou zahrnuty osobní údaje, HeidelbergCement má oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů, protože skupina HeidelbergCement pomocí Quarry Life Award ukazuje své úsilí o udržitelnost veřejnosti, a proto musí na webových stránkách Quarry Life Award prezentovat současné i minulé soutěže. Ze stejného důvodu má společnost HeidelbergCement oprávněný zájem publikovat jména a obrazy národních a mezinárodních vítězů a také vítězů veřejného hlasování, včetně předložení těchto osobních údajů vnitrostátnímu i mezinárodnímu tisku. Právním základem pro zpracování je článek 6 bod 1 písm. f).

Kromě toho informace, které jste nám poskytli v souvislosti s Vaší účastí v soutěži, budou zpracovány v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení mezinárodními i národními koordinátory soutěže, jakož i národními a mezinárodními porotci za účelem hodnocení a zveřejnění projektů.

Kromě zmíněných údajů nám můžete dobrovolně poskytnout svou fotografii, stručný životopis a odkazy na profily na sociálních sítích a webových stránkách. Samozřejmě nám můžete v průběhu soutěže či prostřednictvím podání samotného návrhu nebo závěrečné zprávy poskytnout i více údajů. Jestliže nám poskytnete tyto osobní údaje, dáváte nám souhlas ukládat je na našich serverech a zpřístupnit je mezinárodním i národním koordinátorům soutěže, jakož i národním a mezinárodním členům poroty. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodu tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím shora uvedených kontaktů. Pokud odvoláte souhlas, nemá to vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním. My jsme však povinni vymazat pouze ty osobní údaje, které jsme shromáždili na základě Vašeho souhlasu. Osobní údaje, které jsme získali a zpracovávali na základě jiného zákonného titulu, můžeme dále zpracovávat, dokud účel daný tímto zákonným titulem jejich zpracování nebude naplněn.

3. Zpracování osobních údajů prostřednictvím veřejného hlasování

Aby bylo zajištěno férové hlasování, a aby se zamezilo dvojímu hlasování, musí se všichni hlasující zaregistrovat svou e-mailovou adresou a heslem. Poté, co zadáte Vaši e-mailovou adresu do našeho registračního formuláře, dostanete potvrzující e-mail, na který musíte kliknout a potvrdit Vaši registraci. Tento potvrzující e-mail je potřebný pro ověření Vás jako vlastníka Vámi vložené e-mailové adresy. Aniž byste kliknuli na odkaz, nemůžete být zaregistrováni. V tom případě automaticky vymažeme Vaši e-mailovou adresu v krátkém časovém intervalu. Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, zpracováváme v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení pouze pro účely zajištění férového hlasování a zamezení dvojího hlasování, což je náš oprávněný zájem.  Vaše osobní údaje vymažeme krátce poté, co vyprší lhůta pro hlasování.

4. Zpracování osobních údajů tím, že nás kontaktujete

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení, za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávěném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět. Může být zapotřebí předat Vaši žádost naší dceřiné společnosti, abychom Vám mohli odpovědět.  Nebudeme používat (zpracovávat) Vaše osobní údaje nad rámec těchto účelů.  Seznamte se, prosím, s bližší informací o Vašich právech uvedenou pod bodem 11 této Politiky ochrany soukromí. Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli současně s žádostí, vymažeme po 2 (dvou) měsících poté, co jsme na Vaši žádost odpověděli nebo co jsme ji předali k vyřízení, nebude-li zde jiný zákonný důvod pro jejich uchování. Viz, prosím, další informace ohledně uchovávání Vašich osobních údajů pod bodem 12 Politiky ochrany soukromí.

5. Zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies a logování

Naše webové stránky používají takzvané cookies, které potřebujeme k tomu, abychom zajistili poskytování všech funkcí webových stránek a abychom také dokázali analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách, což je v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení.  Cookie je malý soubor, který ukládá určité informace o přístupových zařízeních uživatelů (PC, Tablet, Smartphone apod.) na těchto přístrojích. Když se takové zařízení připojí na webové stránky spravované na našem server, server komunikuje s těmito cookies. Server dokáže vyhodnotit informace uložené v cookie pomocí různých metod. Cookies jsou například schopny rozpoznat uživatele a sledovat ho. Děláme to, protože máme oprávněný zájem na optimalizaci našich webových stránek a na tom, abychom vylepšili zkušenosti uživatelů s našimi webovými stránkami. Využíváme dočasné soubory cookies, které automaticky vymazáváme poté, co je ukončena činnost prohlížeče, stejně jako i trvalé soubory cookies, které již zůstanou na Vašem zařízení.  

Můžete cookies kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Navíc můžete cookies pro určité webové stránky kdykoli povolit nebo zcela deaktivovat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies viz bod 6 této Politiky ochrany soukromí v souvislosti s Google Analytics.

Dále každá jednotlivá webová stránka používá protokoly souborů, tzn. při každém zobrazení se uchovávají na serveru logy, což je v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení. Uložená data obsahují následující údaje:

Protokoly souborů budou automaticky vymazávány každých 14 dnů, tzn. data, která jsou v nich obsažena, budou nevratně smazána. Toto dočasné uložení dat slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. Údaje získané z protokolů souborů (logů) nepoužíváme nad rámec tohoto účelu.

6. Google Analytics

V souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení využívají tyto webové stránky Google Analytics, webový analytický nástroj poskytovaný společností Google Ireland Limited, společnost vzniklá a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále též jen “Google”). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači k tomu, aby pomohly webovým stránkám analyzovat, jak uživatel tyto stránky používá. Nelze vyloučit, že informace, které vytvoří cookie o Vašem používání webových stránek, budou předány a uloženy na serverech společnosti Google ve Spojených státech.

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii organizacím v USA, které samy osvědčily přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU – USA na ochranu soukromí u ministerstva obchodu a zavázaly se k jejich dodržování, povoleno. Společnost Google LLC se sídlem v USA a její americké dceřiné společnosti samy osvědčily přijetí rámcových zásad politiky na ochranu soukromí prostřednictvím štítu EU – USA a zavázaly se k jejich respektování.

V případě, že aktivujete anonymizaci IP adresy na těchto stránkách, společnost Google zkrátí IP adresu předtím, než ji  zpřístupní uživatelům v rámci členských států Evropské unie, jakož i ostatním stranám Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jak bylo mezi stranami předem dohodnuto. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zaslána společností Google na server do USA, kde je zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto stránkách aktivní. Naším jménem bude Google využívat tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, vytváření souhrnných zpráv o aktivitách na webu a pro účely poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu a pro účely využívání internetu poskytovateli webu. Máme oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů stránek, abychom mohli naše webové stránky optimalizovat a rovněž máme oprávněný zájem na našem marketingu.

Můžete používání cookies deaktivovat výběrem příslušných nastavení na Vašem prohlížeči.  Dále můžete zamezit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala (zpracovávala) údaje (cookies a IP adresy) stažením a nainstalováním plug-in prohlížeče, který je dostupný na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Vezměte prosím na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč, který používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby Vás Google Analytics sledoval. Vezměte, prosím, také na vědomí, že budete znovu sledováni, pokud vymažete opt-out cookie nebo pokud doba pro toto vypnutí sledování vyprší.

Pro další informace o politice ochrany soukromí společnosti Google, prosím, navštivte stránky: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (externí odkaz na Google).

7. Google Maps

Na našich webových stránkách využíváme služeb Google Maps, což je služba společnosti Google Ireland Limited, společnosti zřízené a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále též jen “Google”). Zavedení této služby na naše webové stránky znamená, že osobní údaje uživatelů stránek, kteří je navšíví, mohou být předány spolenčosti Google. Nelze vyloučit, že osobní údaje budou předány společnosti Google na americké servery. Toto zpracování je prováděno v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení, neboť je naším oprávněným zájmem udělat naše webové stránky pro uživatele, kteří je navštěvují, atraktivnějšími. S Google Maps můžeme nabízet interaktivní mapy, které umožní návštěvníkům našich stránek ukázat naše umístění a získat dopravní navigaci.  

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii organizacím v USA, které samy osvědčily přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU – USA na ochranu soukromí u ministerstva obchodu a zavázaly se k jejich dodržování, povoleno. Společnost Google LLC se sídlem v USA a její dceřiné společnosti samy osvědčily přijetí rámcových zásad politiky na ochranu soukromí prostřednictvím štítu EU – USA a zavázaly se k jejich respektování.

Pro další informace o politice společnosti Google na ochranu soukromí prosím navštivte stránky: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (externí odkaz na Google).

8. Vkládání Vašich osobních údajů do YouTube videí

Pro vkládání videí na naše webové stránky využíváme jako poskytovatele služeb Google Ireland Limited, společnost zřízená a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, který provozuje služby YouTube v rámci EEA a Švýcarska (dále jen: “YouTube”). Když si přehráváte takové video, YouTube zašle cookie Vašemu prohlížeči (viz bod 5 této Politiky ochrany soukromí). S pomocí cookie Vás může YouTube rozpoznat, když navštívíte YouTube nebo kterékoli jiné webové stránky, kam byla YouTube videa vložena. Můžete cookies kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím YouTube můžete najít na webových stránkách YouTube: www.youtube.com (externí odkaz na YouTube). Nelze vyloučit, že informace vytvořená pomocí cookie o Vašem používání stránky, bude předána a uložena na amerických serverech společnosti Google.

Google LLC se sídlem v USA a jeho dceřiné společnosti jsou začleněny do režimu osvědčení, které společnost Google Inc., sama provedla, jako součást EU/US ochranného štítu (Privacy Shield). V souladu s implementací prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii organizacím v USA, které samy osvědčily přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU – USA na ochranu soukromí u ministerstva obchodu a zavázaly se k jejich dodržování, povoleno. Společnost Google sama osvědčila přijetí rámcových zásad politiky na ochranu soukromí prostřednictvím štítu EU–USA a zavázala se k jejich respektování.

9. Šifrování

K přenosu dat na našich webových stránkách využíváme SSL šifrování. Naše webové stránky a ostatní systémy chráníme technickými a organizačními prostředky proti ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob, které by mohly Vaše osobní údaje pozměňovat nebo šířit.

10. Kategorie příjemců osobních údajů; a jejich předávání do třetích zemí

K Vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory, kteří jsou našimi smluvními partnery, pokud jde o správu webových stránek , například host provider, agentury, dodavetelé IT služeb , jakož i dodavatelé služeb  zmínění v bodech 6 až 8 této Politiky ochrany soukromí.  Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory však zpracovávají osobní údaje naším jménem, jednají pouze na základě našich pokynů a my jsme s nimi uzavřeli tomu odpovídající smlouvy. To se týká take poskytovatelů služeb, kteří mají svá sídla ve třetích zemích (mimo EU/EHP). Můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit také ostatním společnostem skupiny HeidelbergCement Group pro takové účely zpracování, které souvisejí s účelem, pro který jste nám původně Vaše osobní údaje poskytli. Některé z těchto společností se nacházejí v zemích, u nichž nelze předpokládat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je v zemích EHP. Podáním přihlášky a zadáním osobních údajů prostřednictvím webových stránek Quarry Life Award jste srozuměni s tímto mezinárodním předáním osobních údajů a vyjadřujete tím souhlas. Avšak ty jsme zavázali odpovídajícími smlouvami, abychom ochránili vase data.

11. Vaše práva

Podle článku 15 obecného nařízení máte právo bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům a informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 obecného nařízení máte navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.  

Dle požadavků článku 20 obecného nařízení máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž jste tyto údaje poskytli, bránil.  

Podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení máte navíc právo kdykoli vznést námitku s ohledem na Vaši konkrétní situaci, která by se týkala zpracování osobních údajů na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f), věty první, obecného nařízení, což zahrnuje i profilování v tom rozsahu, v jakém dané zpracování dotčené právní předpisy vyžadují. Vyhovíme výše uvedeným žádostem v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, v němž se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

Budete-li nám zasílat jakoukoli žádost týkající se Vašich osobních údajů, směřujte ji prosím na kontaktní údaje, které jsme Vám sdělili úvodem této Politiky ochrany soukromí nebo na našich webových stránkách.

Každý subject údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, bude-li v ní tvrdit porušení obecného nařízení, resp. svých práv.

12. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba pro zákonné požadavky na zpracování, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.