POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ QUARRY LIFE AWARD ČESKÁ REPUBLIKA

Společnými správci odpovědnými za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách a při konání soutěže Quarry Life Award jsou:

HeidelbergCement AG (dale jen „HCAG”)
Zastoupená:


Dr. Dominik von Achten, Chairman
René Aldach
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Ernest Jelito
Dr. Nicola Kimm
Dennis Lentz
Jon Morrish
Chris Ward

Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Německo

Telefon: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-Mail: info@heidelbergcement.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

a

Českomoravský cement, a.s. (dále jen „ČMC")
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B vložka 5528
se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 26209578
Tel.: +420 544 122 111
E-mail: info@cmcem.cz

a

Českomoravský štěrk, a.s. (dále jen „ČMŠ“)
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2389
se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 25502247
Tel.: +420 544 122 111
E-mail: cmsterk@cmsterk.cz

Osoba pověřená ochranou osobních údajů:

Tel.: +420 544 122 667
E-mail: osobni.udaje@heidelbergcement.com

(společné také jen „my“)

 

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů; společné správcovství

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete tím, že vyplníte formulář na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, např. e-mailem. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáváme na základě toho, jak užíváte naše webové stránky. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen jako: „GDPR“), a v souladu s vnitrostátní právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V následujícím textu Vám podrobněji vysvětlíme, jak zpracováváme osobní údaje, a na základě kterého zákonného titulu. Níže Vám podrobně vysvětlíme, jaká máte práva, a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

HCAG, ČMC a ČMŠ úzce spolupracují na projektu Quarry Life Award, a to jak při prezentaci projektu na těchto webových stránkách, tak v rámci jeho samotné realizace. Tato spolupráce se týká rovněž zpracování osobních údajů. HCAG, ČMC a ČMŠ společně určily účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů pro každou fázi zpracování. Proto se jedná o takzvané společné správce (článek 26 GDPR), kteří jsou společně odpovědni za ochranu Vašich osobních údajů v jednotlivých fázích zpracování, jak jsou popsány níže.

HCAG je organizátorem soutěže Quarry Life Award a na mezinárodní úrovni rozhoduje o vítězích soutěže (podrobnější informace viz Pravidla a podmínky a Jak se zúčastnit). HCAG také poskytuje technickou infrastrukturu pro web Quarry Life Award. Na národní úrovni je organizována samostatná soutěž.  Posouzení soutěžních návrhů, výběr vítězů a tiskové zpravodajství na národní úrovni zajišťuje vždy dceřiná společnost HCAG, pro Českou republiku společnosti ČMC a ČMŠ.

Procesy zpracování údajů popsané níže v článcích 2 až 7 jsou tedy prováděny všemi správci. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všichni správci kompetentní ke zpracování osobních údajů, jak je popsáno níže. 

2. Zpracování osobních údajů pro účely registrace do soutěže Quarry Life Award

Pro účast v soutěži Quarry Life Award je vyžadováno zřízení uživatelského účtu. Před podáním návrhu projektu musíte vytvořit svůj účet na stránce Quarry Life Award (https://www.quarrylifeaward.cz). Pro vytvoření účtu nám musíte sdělit Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení a adresu bydliště. Poté, co zadáte tyto osobní údaje do registračního formuláře, obdržíte potvrzující e-mail, ve kterém musíte rozkliknout odkaz a potvrdit Vaši registraci. Tento potvrzující e-mail je potřebný pro ověření Vaší osoby jako vlastníka Vámi vložené e-mailové adresy. Bez rozkliknutí potvrzujícího odkazu nemůžete být zaregistrováni. V tom případě automaticky vymažeme Vaše osobní údaje do 48 hodin.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b) GDPR pro účely identifikace smluvního partnera, poskytnutí účtu na webových stránkách Quarry Life Award, k tomu, abychom Vám mohli zasílat zprávy potřebné pro Vaši účast v soutěži Quarry Life Award, a k případnému zaslání nového hesla, požádáte-li o něj.

Pokud jsou osobní údaje obsaženy v datech nahrávaných v rámci Vašeho uživatelského účtu nebo v závěrečných zprávách o projektu, zpracováváme tyto údaje pro účely Vaší účasti v soutěži v souladu s článkem 6 bodem 1. písm. b) GDPR. Navíc veškerá data nahraná v rámci uživatelského účtu během soutěže a v závěrečných zprávách šesti nejlepších projektů budou veřejně dostupná na webových stránkách Quarry Life Award. Tyto údaje a zprávy o projektu nemusí zahrnovat osobní údaje soutěžících nebo třetích stran. Nicméně, pokud jsou zahrnuty osobní údaje, máme oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů, protože pomocí Quarry Life Award ukazujeme své úsilí o udržitelnost veřejnosti, a proto musíme na webových stránkách Quarry Life Award prezentovat současné i minulé soutěže. Ze stejného důvodu máme oprávněný zájem publikovat jména a fotografie národních a mezinárodních vítězů včetně předložení těchto osobních údajů vnitrostátnímu i mezinárodnímu tisku. Právním základem pro zpracování je článek 6 bod 1 písm. f) GDPR.

Kromě toho informace, které jste nám poskytli v souvislosti s Vaší účastí v soutěži, budou zpracovány v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b) GDPR mezinárodními i národními koordinátory soutěže, jakož i národními a mezinárodními porotci za účelem hodnocení a zveřejnění projektů.

3. Zpracování osobních údajů tím, ze nás kontaktujete

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávěném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět.

V případě, že kontaktujete jednoho ze správců, ale adresovaný správce nebude moci zcela zodpovědět Vás dotaz nebo reagovat na Vaši žádost, předá správce Váš dotaz či žádost ostatním správcům údajů.

4. Zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies a logování

Naše webové stránky používají pouze nezbytné cookies relace „has_js“. Tento soubor cookie používáme ke zjištění, zda má Váš prohlížeč povolený JavaScript. Cookie se odstraní po ukončení relace prohlížeče. Nezbytné soubory cookies podle platných právních předpisů nevyžadují souhlas uživatele. Nastavením svého prohlížeče můžete nezbytné soubory cookies blokovat. V takovém případě je možné, že webová stránka nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno. V případě, že údaje zjistitelné z nezbytných souborů cookies budou v konkrétním případě zahrnovat osobní údaje, budou tyto osobní údaje zpracovávány na základě článku 6 bodu 1 písm. f) GDPR, neboť máme oprávněný zájem na provozování a fungování webových stránek.

V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. f) GDPR používá každá jednotlivá webová stránka protokoly souborů, tzn. při každém zobrazení se uchovávají na serveru logy. Uložená data obsahují následující údaje:

  • Vaši IP adresu, datum, čas, shlédnutý soubor, status, žádost, kterou vyhledavač zaslal na server, množství přenesených dat a webová stránka, z níž jste zobrazili požadovanou stránku (“referrer”, tj. indikující stránka), jakož i
  • ​informaci o použitém vyhledávači (označení produktu a jeho verzi), o Vašem operačním systému a o zemi Vašeho přihlášení.

Protokoly souborů budou automaticky vymazávány každých 14 dnů, tzn. data, která jsou v nich obsažena, budou nevratně smazána. Toto dočasné uložení dat slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. Údaje získané z protokolů souborů (logů) nepoužíváme nad rámec tohoto účelu.

5. OpenStreetMap

Tato webová stránka využívá služby OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, se sídlem Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie (dále jen: „OSMF“). Váš internetový prohlížeč nebo aplikace se připojí k serverům provozovaným OSMF ve Velké Británii a v dalších zemích. Provozovatel této webové stránky nemá kontrolu nad takovým připojením a zpracováním Vašich osobních údajů ze strany OSMF. Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů služeb OSMF naleznete v zásadách ochrany osobních údajů OSMF:

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Vkládání OpenStreetMap a tím i zpracování Vašich osobních údajů popsané výše je prováděno v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) GDPR, neboť je naším oprávněným zájmem usnadnit vyhledání míst, která jsme na našich webových stránkách uvedli, a zvýšit tak atraktivitu našich webových stránek pro návštěvníky.

6. Šifrování

K přenosu dat na našich webových stránkách využíváme SSL šifrování. Naše webové stránky a ostatní systémy chráníme technickými a organizačními prostředky proti ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob, které by mohly Vaše osobní údaje pozměňovat nebo šířit.

7. Kategorie příjemců osobních údajů a jejich předávání do třetích zemí

K Vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory, kteří jsou našimi smluvními partnery, pokud jde o správu webových stránek, například host provider, agentury, dodavetelé IT služeb, jakož i dodavatelé služeb zmínění v článku 5 této Politiky ochrany soukromí.  Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory však zpracovávají osobní údaje naším jménem, jednají pouze na základě našich pokynů a my jsme s nimi uzavřeli tomu odpovídající smlouvy. To se týká take poskytovatelů služeb, kteří mají svá sídla ve třetích zemích (mimo EU/EHP). Můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit také ostatním společnostem skupiny HeidelbergCement Group pro takové účely zpracování, které souvisejí s účelem, pro který jste nám původně Vaše osobní údaje poskytli. Některé z těchto společností se nacházejí v zemích, u nichž nelze předpokládat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je v zemích EHP. Příjemce osobních údajů jsme zavázali odpovídajícími smlouvami, abychom ochránili Vaše data.

8. Vaše práva; příslušný dozorový úřad

Společně jsme se dohodli na tom, který správce bude plnit povinnosti stanovené nařízením GDPR. To se týká zejména výkonu Vašich práv jako subjektů údajů a plnění informační povinnosti ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

Veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 GDPR poskytujeme bezplatně stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Za tímto účelem si správci navzájem poskytnou nezbytné informace v příslušném rozsahu. V současné době je informační povinnost správců splněna touto Politikou ochrany soukromí – žádný ze správců nezpracovává jiné osobní údaje návštěvníků webových stránek nebo registrovaných uživatelů nebo je nezpracovává jiným způsobem, než jak je popsáno v této Politice ochrany soukromí.

Podle článku 15 GDPR máte právo bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům a informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 GDPR máte navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.  

Dle požadavků článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž jste tyto údaje poskytli, bránil.  

Podle článku 21 odst. 1 GDPR máte navíc právo kdykoli vznést námitku s ohledem na Vaši konkrétní situaci, která by se týkala zpracování osobních údajů na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f) GDPR, což zahrnuje i profilování v tom rozsahu, v jakém dané zpracování dotčené právní předpisy vyžadují. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte podle článku 21 odst. 2 GDPR právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, v němž se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

Žádostem subjektů údajů dle výše vyjmenovaných práv subjektů vyhovíme, bude-li to vyžadováno platnými právními předpisy, a to v rozsahu těmito předpisy vyžadovaném.

Budete-li nám zasílat jakoukoli žádost týkající se Vašich osobních údajů, směřujte ji prosím na kontaktní údaje, které jsme Vám sdělili úvodem této Politiky ochrany soukromí. Žádost můžete adresovat kterémukoliv ze správců údajů.

Informace subjektům údajů budou v zásadě poskytovány tím správcem, u kterého byla žádost uplatněna. O uplatnění žádosti se budou správci bezodkladně navzájem informovat a poskytnou si veškeré nezbytné informace týkající se práva subjektu na přístup k osobním údajům.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, bude-li v ní tvrdit porušení obecného nařízení, resp. svých práv.

Dozorovým úřadem pro HCAG je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Germany
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Dozorovým úřadem pro ČMC a ČMŠ je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

9. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba pro zákonné požadavky na zpracování, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.